Om TEC

Marknadsledande sedan 1985

Travel Education Centre (TEC) är idag ledande inom utbildning för turism och besöksnäring. Vi är den enda yrkeshögskolan med endast inriktning på utbildningar inom besöksnäringen, turism, event och mötesindustrin. Vi har skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Travel Education Centre startade sin verksamhet 1985 med kurser för resebeställare och blev det första Auktoriserade IATA/UFTAA Training Centret i Sverige. Vi är idag en av två ATC (Autorized Training Centre) i Sverige.

Yrkeshögskoleutbildning

Våra utbildningar bygger på branschens framtida behov och inriktning. Vi samverkar med företag, organisationer och myndigheter. Våra utbildningar ingår inom yrkeshögskolan, vilket garanterar både utbildning till aktuella yrkesroller och tätt samarbete med branschen. Läs mer om yh-utbildning.

Utbildningar med goda resultat

Våra utbildningar är erkända i branschen för hög kvalitet, och de flesta av våra elever får erbjudande om arbete redan innan kurserna är avslutade.

Utbildning med praktik i Sverige och utomlands

Utbildningen genomförs tillsammans med branschföretag. En del av utbildningen sker utomlands och praktik/LIA ingår. Läs mer om LIA-processen.

Auktoriserad yrkeshögskola

Travel Education Centre är en av ytterst få yrkeshögskolor som uppfyller alla krav som Almega Utbildningsföretagen ställer för att bevilja en kvalitetsauktorisering. Auktorisationen är en garanti för att vi står för högsta möjliga kvalitet och etik – och är en trygghet för dig som ska gå en YH-utbildning hos oss.

För att erhålla en kvalitetsauktorisation måste följande 8 kriterier uppfyllas:

● Kompetensbehov
● Relevanta utbildningar
● Struktur
● Pedagogik
● Personell kompetens
● Metodutveckling
● Resultatuppföljning
● Systematiskt kvalitetsarbete

Kompetensutveckling för dig eller ditt företag

Travel Education Centre har lång erfarenhet av utbildning och tillgång till ett stort antal duktiga lärare och föreläsare inom området resor och turism. Vi kan skräddarsy en utbildning för dig eller ditt företag men vi har också öppna kurser. Vi kompetensutvecklar bland annat inom:

Försäljning och kundservice. Vi går också igenom de lagstiftningar som omgärdar resandet. Du gör en marknadsplan med fokus på försäljning och kommersialitet.

Hållbar turismutveckling. I takt med att branschen växer ställs högre krav på företagets hållbarhetsprofil. Vi tar tillsammans fram en hållbarhetsanalys och åtgärdsplan för ditt företag. Vi tittar på styrsystem och märkningar.

Säkerhet och beredskap är numera ett måste inom branschen. Vi tar gemensamt fram en riskanalys och en handlingsplan för ditt företag. Vi titta på behovet av en beredskapsorganisation och intern utbildning. I kursen ingår även mediaträning.

Travel Education Centre gör ett ställningstagande för kvalitet avseende:

  • att utbildningarna på Travel Education Centre ska svara mot arbetslivets behov
  • att de studerande på våra utbildningar ska utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser med hög yrkesrelevans
  • att arbetsförhållandena på utbildningarna ska lämpa sig för alla och kulturen ska kännetecknas av ett inkluderande förhållningssätt, öppenhet och respekt samt delaktighet och gemenskap
  • att utbildningens intressenter i ranking och kvalitetsutvärderingar ska bedöma att utbildningen har hög kvalitet.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbildningar

Travel Education Centre bedriver utbildningar inom Yrkeshögskolan, så kallade YH-utbildningar. Yrkeshögskolan är en utbildningsform med tydlig inriktning mot yrkeskunnande. Vad menas med det? Jo, att de studerande får de teoretiska och praktiska kunskaper som motsvarar de krav som ställs på yrkesrollen och därför snabbt kommer ut i arbetslivet efter avslutad utbildning, alltså får jobb.

Fakta om YH-utbildningar:

  • Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
  • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
  • Teori varvas med praktik – i utbildningarna ingår LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
  • Avgiftsfria utbildningar
  • Berättigar till studiemedel från CSN

Våra yrkeshögskoleutbildningar

Våra YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande. Det innebär att den kunskap du lär dig under utbildningen praktiskt tillämpas såväl i klassrummet som på en arbetsplats. Utbildningarna är inriktade inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft och där flera branscher är under stark tillväxt. YH-utbildning är ett effektivt sätt att utbilda sig för en aktuell arbetsmarknad.

Yrkeshögskoleutbildningarna syftar till jobb direkt efter examen. Detta skiljer dem från traditionella högskoleutbildningar som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden.

Yrkeshögskoleutbildning/YH-utbildning som utbildningsform startade hösten 2009 och ersatte bland annat Kvalificerad Yrkesutbildning, så kallad KY-utbildning.

Praktik under YH-utbildningen – LIA

En av fördelarna med YH-utbildning är att en del av utbildningen är arbetsplatsförlagd, vilket innebär att lärandet sker direkt på en arbetsplats tillsammans med de yrkesroller branschen omfattar. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA – Lärande i Arbete. Under LIA får studenten tillämpa allt det som de lärt sig på utbildningen, samtidigt som de knyter viktiga kontakter inför sitt framtida yrkesliv.

Genom LIA-praktiken får studenterna arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät inom arbetslivet, medan arbetslivet i sin tur får tillgång till kompetenta studenter och chans att hitta och rekrytera ny kompetent personal.
Läs mer om LIA här >>

Vad är en YH-poäng?

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. En ettårig YH-utbildning är alltså på 200 YH-poäng. Utbildningslängden kan variera mellan ett halvår och uppåt, Det är ännu inte lagt någon övre gräns för hur lång en yrkeshögskoleutbildning kan vara. TEC’s YH-utbildningar är antingen 1,5 år eller 2 år.

YH-utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. Litteratur, material och eventuella resor under utbildningen får studenten själv bekosta.

För att få en yrkeshögskoleexamen krävs det att din YH-utbildning är minst ett år. Slutför du en YH-utbildning som är två år eller mer så får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Läs mer på Myndigheten för Yrkeshögskolans webbplats www.myh.se

Personuppgiftslagen

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

INNEHÅLL

1. Inledning
2. Vad är en personuppgift?
3. Vilka slags personuppgifter behandlas?
4. Vad är anledningen (ändamålet) bakom behandlingen?
5. Laglig grund för behandlingen
6. Personnummer
7. Cookies
8. Marknadsföring
9. Varaktighet för behandlingen
10. Säkerhet och skydd för personuppgifter
11. Utlämnande av personuppgifter
12. Personuppgiftsbiträde
13. Dina rättigheter
14. Kontaktinformation

1. Inledning
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 20916/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR) börjar tillämpas den 25 maj 2018. Ett av de viktigaste syftena med GDPR är att skydda den personliga integriteten.

Integritetsfrågorna är mycket viktiga i vår verksamhet och vi eftersträvar en trygg, säker och lagenlig behandling av personuppgifter. Att behandla personuppgifter är inget självändamål och vi försöker därför behandla så få personuppgifter som möjligt, under så kort tid som möjligt och där uppgifterna blir tillgängliga för så som möjligt.

2. Vad är en personuppgift?
Vad som är en personuppgift är definierat i GDPR och det gäller även här. Enkelt uttryckt är en personuppgift varje slags uppgift som på något sätt direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person, t.ex. namn, bild, telefonnummer, personnummer, e-postadress eller IP-adress.

3. Vilka slags personuppgifter behandlas?
– Kontaktuppgifter (namn, adress, postadress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress).

– Betalningsuppgifter (uppgifter om betalning för våra produkter och tjänster, studiematerial, kursavgifter eller liknande).

– Personnummer.

– Uppgifter om studieresultat och betyg m.m.

– Uppgifter om sjukdom eller hälsa (känsliga personuppgifter) i samband med vår administration vid sjukskrivning.

4. Vad är anledningen (ändamålet) bakom behandlingen?
Vi måste ha ett berättigat, specifikt, i förväg bestämt och tydligt ändamål, d.v.s. en legitim anledning till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar uppgifterna för följande ändamål:

1) Kontakter och kommunikation, d.v.s. för att kunna kontakta dig och lämna meddelanden eller på annat sätt kommunicera med dig.

2) Tillhandahållande av produkter eller tjänster, d.v.s. för att uppfylla våra åtaganden att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig enligt avtal eller annan överenskommelse som vi har med dig, bl.a. uppgifter om utbildningar, kurser m.m.

3) Utförande av olika åtgärder: d.v.s. för att vidta sådana åtgärder som blir aktuella med anledning av vårt tillhandahållande av produkter eller tjänster till dig, såsom att fakturera dig och ta betalt eller att utföra olika saker som du bett oss om.

4) Marknadsföring: d.v.s. för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig, bl.a. våra utbildningar och kurser.

5) Undersökning och statistik: d.v.s. för att se hur du använder våra produkter och tjänster och göra bedömningar för att förbättra produkterna och tjänsterna eller hur de tillhandahålls, t.ex. våra utbildningar och kurser.

6) Undersökning av dina besök på vår webbsida: d.v.s. för att se och bedöma hur du använder vår webbsida och utifrån detta förbättra webbsidan, t.ex. för att underlätta för dig att söka där.

7) Uppfyllande av rättsliga skyldigheter: d.v.s. för att fullgöra olika skyldigheter som vi har enligt lag eller annan författning, t.ex. bokföring, redovisning och deklaration, eller för tillhandahållande av uppgifter till olika myndigheter, men även vår skyldighet att lämna uppgift om vilken utbildning eller vilka kurser du genomfört, dina resultat, betyg m.m. till myndigheter eller andra organisationer.

5. Laglig grund för behandlingen
För att få behandla dina personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta och vilka dessa lagliga grunder kan vara finns uppräknade i GDPR. För vår behandling av dina personuppgifter är det någon av följande lagliga grunder som ger oss rätt till behandlingen:

1) Samtycke: Inför viss behandling av personuppgifter kan vi komma att be om ditt samtycke. Samtycket är frivilligt, d.v.s. du avgör själv i sådana fall om du vill låta oss behandla dina personuppgifter och du kan när som helst meddela oss att du återkallar ditt samtycke varefter vi inte längre får behandla personuppgifterna. Tänk på att utan att få behandla dina personuppgifter kanske vi inte kan genomföra sådana åtgärder som du bett oss att göra.

2) När behandlingen är nödvändig för vissa i lag särskilt angivna åtgärder: Även utan ditt samtycke kan det i vissa fall vara tillåtet för oss att behandla dina personuppgifter.

– Så är fallet om behandlingen måste ske för att vi ska kunna uppfylla ett avtal eller annan överenskommelse med dig. Annars inte kan tillhandahålla produkterna eller tjänsterna till dig. Vi måste kunna veta till vem och vart tillhandahållandet ska ske. Vi måste även veta vilka produkter eller tjänster det gäller och de åtgärder som behövs för att vi ska kunna utföra vad vi utlovat.

– Så är även fallet om vi har en rättslig skyldighet att vidta vissa åtgärder och där åtgärderna inte kan vidtas om vi inte behandlar dina personuppgifter, t.ex. kan dina personuppgifter finnas med i våra fakturor eller i vår bokföring, redovisning och deklaration, och som vi är skyldiga enligt lag att lämna in till myndigheter eller andra organisationer.

– Så är därutöver fallet när det föreligger ett allmänt intresse i att vi behandlar uppgifterna, vilket är fallet när vi lämnar uppgifter om dina genomförda utbildningar eller kurser, jämte dina resultat och betyg m.m. till myndigheter eller andra som för register med sådana uppgifter

– Så kan därtill vara fallet om vi i enstaka situationer skulle behöva använda dina personuppgifter för ett intresse som måste kunna anses vara viktigare än ditt intresse i att uppgifterna inte behandlas. På denna grund kan vi använda dina personuppgifter för att lämna information till dig, t.ex. om våra produkter eller tjänster och även för att marknadsföra dessa (om du inte vill ha någon marknadsföring kan du enkelt meddela oss så slipper du få denna).

6. Personnummer
Personnummer räknas som en särskild kategori personuppgifter som får användas endast under speciella förutsättningar och där det finns ett särskilt behov. Vi använder därför inte personnumret som någon generell identitetsuppgift och våra system eller vår behandling är inte uppbyggda eller utformade för att generellt använda personnummer.

Men, vi kan ibland behöva använda ditt personnummer för att vi säkert ska kunna veta att det är dig personligen vi har kontakterna med. Det kan t.ex. vara nödvändigt om vi ska ge dig en utbetalning eller någon annan förmån, men även åtgärder av annat slag där det är viktigt att det inte är någon annan och obehörig som vi har att göra med. Detta kan t.ex. vara nödvändigt när du ska avlägga tentamina eller något annat prov eller lämna in ett arbete och där vi måste kunna veta att det verkligen är du som är närvarande eller lämnar in uppgifterna.

7. Cookies
Med cookies förstås att olika uppgifter lagras i eller hämtas från en användares terminalutrustning. Detta sker bl.a. för att användaren ska slippa mata in samma uppgifter varje gång denne besöker webbplatserna eller för att denne enklare ska kunna navigera på webbplatsen.

Vi kan av sådana skäl komma att använda cookies för att underlätta dina sökningar i våra system och tjänster. I sådana fall ska detta framgå när du besöker vår webbsida och du har i sådana fall möjlighet att neka oss att använda cookies.

8. Marknadsföring
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i vår marknadsföring och i sådana fall sker detta efter en intresseavvägning. I sådana fall behandlas endast sådana personuppgifter som kan anses okänsliga, såsom dina kontaktuppgifter men även uppgifter om vilka produkter eller tjänster du valt hos oss. Med användande av sådana uppgifter kan vi komma att informera dig om eller erbjuda dig andra utbildningar eller kurser hos oss som vi tror kan vara intressanta för dig.

Vi kan även komma att använda din e-postadress eller telefonnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller telefonnummer för direktmarknadsföring kan du meddela oss detta och begära att vi upphör med marknadsföringen.

9. Varaktighet för behandlingen
Det finns inget självändamål för oss i att spara dina personuppgifter. Därför kommer vi endast att ha kvar personuppgifterna så länge det rimligen behövs för något av de ovan angivna ändamålen. Det betyder att vi tar bort eller avidentifierar dina personuppgifter när vi inte längre behöver dem för något sådant ändamål och för att uppfylla någon av de ovan angivna lagliga grunderna.

Lagringstiden kan i och för sig variera beroende på ändamålet och den lagliga grunden. Vi kan t.ex. enligt lag vara skyldiga att ha kvar information under en viss längre tid och då får vi inte ta bort uppgifterna tidigare än detta medger. På grund av hur avtalet med dig ser ut, skulle vi t.ex. även kunna behöva spara personuppgifterna under ytterligare någon tid efter avtalets upphörande för att kunna tillvarata rättigheter eller fullgöra skyldigheter mot dig som gäller även efter denna tid.

Uppgifter om dina genomförda utbildningar, kurser, studieresultat och betyg behöver finnas tillgängliga tills vidare i sådana allmänt tillgängliga register som inrättats för sådant ändamål.

10. Säkerhet och skydd för personuppgifter
För att skydda din personliga integritet vidtar vi olika åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att uppfylla de krav på säkerhet vid behandling av personuppgifter som gäller enligt lag. Därför har vi särskilda rutiner och regler kring dataskydd som innebär att vi vidtagit olika fysiska, tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi lagrar eller skickar dina personuppgifter på ett säkert sätt och vår personal har genom våra system och rutiner för behörighetskontroll endast tillgång till sådana personuppgifter som de behöver för att utföra sitt arbete.

Vi loggar händelser i våra IT-system för att kunna kontrollera vilken användaridentitet som vidtagit olika åtgärder vid olika tidpunkter och följer även upp loggningen för att upptäcka och åtgärda avvikelser.

11. Utlämnande av personuppgifter
Vi säljer inte dina personuppgifter till någon annan, men vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

– Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t.ex. tillhandahåller IT-tjänster till oss, eller hanterar våra kontakter, våra betalningsärenden eller sköter vår bokföring eller redovisning.

– Banker eller andra betalningsförmedlare, när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med andra digitala eller elektroniska betalningsmedel som t.ex. Swish.

– Andra mottagare när det följer av skyldighet i lag eller annan författning eller myndighetsbeslut att vi måste lämna ut uppgifterna till exempel Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

12. Personuppgiftsbiträde
I vissa fall kan vi anlita annan som vårt personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifterna. Vi kommer i så fall att se till att personuppgiftsbiträdet har samma skyldigheter som vi själva har och vi tar fullt ansvar mot dig för personuppgiftsbiträdets åtgärder med dina personuppgifter. Sådana mottagare som behandlar dina personuppgifter åt oss ska alltid ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Vi vidtar särskilda skyddsåtgärder om vi anlitar leverantörer som för vår räkning behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES. I sådana fall kan vi t.ex. ingå avtal med sådana standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

När dina personuppgifter utlämnas till mottagare som är självständiga personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller banker, gäller deras regler för den behandling av personuppgifter som de utför såsom deras integritetspolicy och information om personuppgiftsbehandling.

13. Dina rättigheter
Enligt lag har du vissa olika rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Du har enligt lag rätt och de förutsättningar som anges där att:

– få tillgång till eller information om behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter

– få registerutdrag, vilket innebär att du har rätt att få ett utdrag med dina personuppgifter som vi behandlar

– begära rättelse, vilket innebär att du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade om vi av något skäl skulle vara skyldiga enligt lag att behålla dem

– begära att raderas (rätt att bli glömd), vilket innebär att du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter borttagna

– invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi utför efter en intresseavvägning och mot behandling för direktmarknadsföring, du kan även begära att behandlingen begränsas

– begära dataportabilitet, vilket innebär att du kan kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation, men denna rättighet gäller bara sådana uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

14. Kontaktinformation
Du når oss enligt följande:

Travel Education Centre
Tulegatan 41
113 53 Stockholm
Tel:08-442 95 00
Mail: gdpr@tec.se

 

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer på EUR-Lex.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Du kan även klaga hos tillsynsmyndigheten (Datainspektionen eller Integritetsskyddsmyndigheten).

Ladda ner som pdf

Karriär hos oss

TEC Travel Education Centre är ledande inom utbildning för turism och besöksnäringen. Vi är den enda yrkeshögskolan med endast inriktning på utbildningar inom besöksnäringen, turism, event och mötesindustrin. Vi har skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Nu söker vi en kontorsstjärna som kan vara vår do:er i Göteborg och Stockholm

Har du kombinationen av att vara en serviceminded stjärna och ser alltid till att ha något att göra? Har positiva kundrelationer i fokus och vill jobba med ett härligt gäng i händelsernas centrum? Då är det dig vi söker och välkommen till Elevera Education Group, Sveriges snabbast växande utbildningskoncern.

Tjänsten som kontorsstöd hos oss är en bred roll och man ansvarar för blandat annat inköp av kontorsmaterial, kontaktar hyresvärden om något behövs ordnas i lokalerna, lägga och ta emot ordrar. Hjälpa till med lättare it-teknik som att hur man kopplar upp sig mot nätverket och se till att skrivaren har papper och toner, kontrollera att tekniken fungerar i klassrummen, behövs det sättas upp tavlor på väggen då är det du som är där och spikar. Du ska vara en do:er och självgående som kan hugga i där det behövs helt enkelt. Du kommer ha många kontaktytor så som personal, studerande, föreläsare och hyresvärd, så det är viktigt att du är trygg med kommunikation både i tal och skrift.

Tycker du om att ha en bred tjänst med varierat innehåll och att vara spindeln i nätet då kommer du älska denna roll.  Tjänsten är på deltid med fasta tider, tre dagar i veckan mellan kl.08.00 – 12.00 för tjänsten i Göteborg, för tjänsten i Stockholm måndag till fredag mellan kl.08.00 – 12.00. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, då vi söker en person om härlig energi och positivitet.

Intervjuer kommer att ske löpande, och tjänsten kan bli tillsatt innan platsannons lyfts bort.Varmt välkommen med din ansökan.

Ort: Göteborg och Stockholm
Start: Omgående i Göteborg och från mitten av sep i Stockholm

Märk ansökan med: Gbg kontorsstöd alt Sthlm kontorsstöd

Varmt välkommen med din ansökan till karriar@elevera.org intervjuer kommer att ske löpande.

I Elevera Education Group ingår Medieinstitutet, Stockholm School of Business, John Ericson institutet och Travel Education Centre. Våra utbildningar bygger på branschens framtida behov och inriktning. Vi samverkar med företag, organisationer och myndigheter. Våra utbildningar ingår i yrkeshögskolan, vilket garanterar både utbildning till aktuella yrkesroller och tätt samarbete med branschen

Spontanansökan

Vi växer kontinuerligt och är alltid på jakt efter nya engagerade kollegor och föreläsare. Skicka gärna in en spontanansökan så hör vi av oss om vi har en tjänst som passar just dig.

Välkommen till Travel Education Centre

Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Choice / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Haman group / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Nazar / PS Ocassion / Ps Occasion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Strömma / Stureplans resebyrå / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Roslagen / Visit Stockholm /