Integritetspolicy

Travel Education Centre
https://tec.se/

Läs mer om hur vi hanterar Cookies

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

INNEHÅLL

1. Inledning

2. Vad är en personuppgift?

3. Vilka slags personuppgifter behandlas?

4. Vad är anledningen (ändamålet) bakom behandlingen?

5. Laglig grund för behandlingen

6. Personnummer

7. Cookies

8. Marknadsföring

9. Varaktighet för behandlingen

10. Säkerhet och skydd för personuppgifter

11. Utlämnande av personuppgifter

12. Personuppgiftsbiträde

13. Dina rättigheter

14. Kontaktinformation

1. Inledning

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 20916/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR) börjar tillämpas den 25 maj 2018. Ett av de viktigaste syftena med GDPR är att skydda den personliga integriteten. Integritetsfrågorna är mycket viktiga i vår verksamhet och vi eftersträvar en trygg, säker och lagenlig behandling av personuppgifter. Att behandla personuppgifter är inget självändamål och vi försöker därför behandla så få personuppgifter som möjligt, under så kort tid som möjligt och där uppgifterna blir tillgängliga för så som möjligt.

2. Vad är en personuppgift?

Vad som är en personuppgift är definierat i GDPR och det gäller även här. Enkelt uttryckt är en personuppgift varje slags uppgift som på något sätt direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person, t.ex. namn, bild, telefonnummer, personnummer, e-postadress eller IP-adress.

3. Vilka slags personuppgifter behandlas?

– Kontaktuppgifter (namn, adress, postadress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress).

– Betalningsuppgifter (uppgifter om betalning för våra produkter och tjänster, studiematerial, kursavgifter eller liknande).

– Personnummer.

– Uppgifter om studieresultat och betyg m.m.

– Uppgifter om sjukdom eller hälsa (känsliga personuppgifter) i samband med vår administration vid sjukskrivning.

4. Vad är anledningen (ändamålet) bakom behandlingen?

Vi måste ha ett berättigat, specifikt, i förväg bestämt och tydligt ändamål, d.v.s. en legitim anledning till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar uppgifterna för följande ändamål: 1) Kontakter och kommunikation, d.v.s. för att kunna kontakta dig och lämna meddelanden eller på annat sätt kommunicera med dig.

2) Tillhandahållande av produkter eller tjänster, d.v.s. för att uppfylla våra åtaganden att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig enligt avtal eller annan överenskommelse som vi har med dig, bl.a. uppgifter om utbildningar, kurser m.m.

3) Utförande av olika åtgärder: d.v.s. för att vidta sådana åtgärder som blir aktuella med anledning av vårt tillhandahållande av produkter eller tjänster till dig, såsom att fakturera dig och ta betalt eller att utföra olika saker som du bett oss om.

4) Marknadsföring: d.v.s. för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig, bl.a. våra utbildningar och kurser.

5) Undersökning och statistik: d.v.s. för att se hur du använder våra produkter och tjänster och göra bedömningar för att förbättra produkterna och tjänsterna eller hur de tillhandahålls, t.ex. våra utbildningar och kurser.

6) Undersökning av dina besök på vår webbsida: d.v.s. för att se och bedöma hur du använder vår webbsida och utifrån detta förbättra webbsidan, t.ex. för att underlätta för dig att söka där.

7) Uppfyllande av rättsliga skyldigheter: d.v.s. för att fullgöra olika skyldigheter som vi har enligt lag eller annan författning, t.ex. bokföring, redovisning och deklaration, eller för tillhandahållande av uppgifter till olika myndigheter, men även vår skyldighet att lämna uppgift om vilken utbildning eller vilka kurser du genomfört, dina resultat, betyg m.m. till myndigheter eller andra organisationer.

5. Laglig grund för behandlingen

För att få behandla dina personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta och vilka dessa lagliga grunder kan vara finns uppräknade i GDPR. För vår behandling av dina personuppgifter är det någon av följande lagliga grunder som ger oss rätt till behandlingen:

1) Samtycke: Inför viss behandling av personuppgifter kan vi komma att be om ditt samtycke. Samtycket är frivilligt, d.v.s. du avgör själv i sådana fall om du vill låta oss behandla dina personuppgifter och du kan när som helst meddela oss att du återkallar ditt samtycke varefter vi inte längre får behandla personuppgifterna. Tänk på att utan att få behandla dina personuppgifter kanske vi inte kan genomföra sådana åtgärder som du bett oss att göra.

2) När behandlingen är nödvändig för vissa i lag särskilt angivna åtgärder: Även utan ditt samtycke kan det i vissa fall vara tillåtet för oss att behandla dina personuppgifter.

– Så är fallet om behandlingen måste ske för att vi ska kunna uppfylla ett avtal eller annan överenskommelse med dig. Annars inte kan tillhandahålla produkterna eller tjänsterna till dig. Vi måste kunna veta till vem och vart tillhandahållandet ska ske. Vi måste även veta vilka produkter eller tjänster det gäller och de åtgärder som behövs för att vi ska kunna utföra vad vi utlovat.

– Så är även fallet om vi har en rättslig skyldighet att vidta vissa åtgärder och där åtgärderna inte kan vidtas om vi inte behandlar dina personuppgifter, t.ex. kan dina personuppgifter finnas med i våra fakturor eller i vår bokföring, redovisning och deklaration, och som vi är skyldiga enligt lag att lämna in till myndigheter eller andra organisationer.

– Så är därutöver fallet när det föreligger ett allmänt intresse i att vi behandlar uppgifterna, vilket är fallet när vi lämnar uppgifter om dina genomförda utbildningar eller kurser, jämte dina resultat och betyg m.m. till myndigheter eller andra som för register med sådana uppgifter

– Så kan därtill vara fallet om vi i enstaka situationer skulle behöva använda dina personuppgifter för ett intresse som måste kunna anses vara viktigare än ditt intresse i att uppgifterna inte behandlas. På denna grund kan vi använda dina personuppgifter för att lämna information till dig, t.ex. om våra produkter eller tjänster och även för att marknadsföra dessa (om du inte vill ha någon marknadsföring kan du enkelt meddela oss så slipper du få denna).

6. Personnummer

Personnummer räknas som en särskild kategori personuppgifter som får användas endast under speciella förutsättningar och där det finns ett särskilt behov. Vi använder därför inte personnumret som någon generell identitetsuppgift och våra system eller vår behandling är inte uppbyggda eller utformade för att generellt använda personnummer.

Men, vi kan ibland behöva använda ditt personnummer för att vi säkert ska kunna veta att det är dig personligen vi har kontakterna med. Det kan t.ex. vara nödvändigt om vi ska ge dig en utbetalning eller någon annan förmån, men även åtgärder av annat slag där det är viktigt att det inte är någon annan och obehörig som vi har att göra med. Detta kan t.ex. vara nödvändigt när du ska avlägga tentamina eller något annat prov eller lämna in ett arbete och där vi måste kunna veta att det verkligen är du som är närvarande eller lämnar in uppgifterna.

7. Cookies

Med cookies förstås att olika uppgifter lagras i eller hämtas från en användares terminalutrustning. Detta sker bl.a. för att användaren ska slippa mata in samma uppgifter varje gång denne besöker webbplatserna eller för att denne enklare ska kunna navigera på webbplatsen. Vi kan av sådana skäl komma att använda cookies för att underlätta dina sökningar i våra system och tjänster. I sådana fall ska detta framgå när du besöker vår webbsida och du har i sådana fall möjlighet att neka oss att använda cookies. 

8. Marknadsföring

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i vår marknadsföring och i sådana fall sker detta efter en intresseavvägning. I sådana fall behandlas endast sådana personuppgifter som kan anses okänsliga, såsom dina kontaktuppgifter men även uppgifter om vilka produkter eller tjänster du valt hos oss. Med användande av sådana uppgifter kan vi komma att informera dig om eller erbjuda dig andra utbildningar eller kurser hos oss som vi tror kan vara intressanta för dig.

Vi kan även komma att använda din e-postadress eller telefonnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller telefonnummer för direktmarknadsföring kan du meddela oss detta och begära att vi upphör med marknadsföringen.

9. Varaktighet för behandlingen

Det finns inget självändamål för oss i att spara dina personuppgifter. Därför kommer vi endast att ha kvar personuppgifterna så länge det rimligen behövs för något av de ovan angivna ändamålen. Det betyder att vi tar bort eller avidentifierar dina personuppgifter när vi inte längre behöver dem för något sådant ändamål och för att uppfylla någon av de ovan angivna lagliga grunderna.

Lagringstiden kan i och för sig variera beroende på ändamålet och den lagliga grunden. Vi kan t.ex. enligt lag vara skyldiga att ha kvar information under en viss längre tid och då får vi inte ta bort uppgifterna tidigare än detta medger. På grund av hur avtalet med dig ser ut, skulle vi t.ex. även kunna behöva spara personuppgifterna under ytterligare någon tid efter avtalets upphörande för att kunna tillvarata rättigheter eller fullgöra skyldigheter mot dig som gäller även efter denna tid.

Uppgifter om dina genomförda utbildningar, kurser, studieresultat och betyg behöver finnas tillgängliga tills vidare i sådana allmänt tillgängliga register som inrättats för sådant ändamål.

10. Säkerhet och skydd för personuppgifter

För att skydda din personliga integritet vidtar vi olika åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att uppfylla de krav på säkerhet vid behandling av personuppgifter som gäller enligt lag. Därför har vi särskilda rutiner och regler kring dataskydd som innebär att vi vidtagit olika fysiska, tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi lagrar eller skickar dina personuppgifter på ett säkert sätt och vår personal har genom våra system och rutiner för behörighetskontroll endast tillgång till sådana personuppgifter som de behöver för att utföra sitt arbete.

Vi loggar händelser i våra IT-system för att kunna kontrollera vilken användaridentitet som vidtagit olika åtgärder vid olika tidpunkter och följer även upp loggningen för att upptäcka och åtgärda avvikelser.

11. Utlämnande av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till någon annan, men vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

– Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t.ex. tillhandahåller IT-tjänster till oss, eller hanterar våra kontakter, våra betalningsärenden eller sköter vår bokföring eller redovisning.

– Banker eller andra betalningsförmedlare, när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med andra digitala eller elektroniska betalningsmedel som t.ex. Swish.

– Andra mottagare när det följer av skyldighet i lag eller annan författning eller myndighetsbeslut att vi måste lämna ut uppgifterna till exempel Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

12. Personuppgiftsbiträde

I vissa fall kan vi anlita annan som vårt personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifterna. Vi kommer i så fall att se till att personuppgiftsbiträdet har samma skyldigheter som vi själva har och vi tar fullt ansvar mot dig för personuppgiftsbiträdets åtgärder med dina personuppgifter. Sådana mottagare som behandlar dina personuppgifter åt oss ska alltid ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Vi vidtar särskilda skyddsåtgärder om vi anlitar leverantörer som för vår räkning behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES. I sådana fall kan vi t.ex. ingå avtal med sådana standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

När dina personuppgifter utlämnas till mottagare som är självständiga personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller banker, gäller deras regler för den behandling av personuppgifter som de utför såsom deras integritetspolicy och information om personuppgiftsbehandling.

13. Dina rättigheter

Enligt lag har du vissa olika rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Du har enligt lag rätt och de förutsättningar som anges där att:

– få tillgång till eller information om behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter

– få registerutdrag, vilket innebär att du har rätt att få ett utdrag med dina personuppgifter som vi behandlar

– begära rättelse, vilket innebär att du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade om vi av något skäl skulle vara skyldiga enligt lag att behålla dem

– begära att raderas (rätt att bli glömd), vilket innebär att du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter borttagna

– invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi utför efter en intresseavvägning och mot behandling för direktmarknadsföring, du kan även begära att behandlingen begränsas

– begära dataportabilitet, vilket innebär att du kan kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation, men denna rättighet gäller bara sådana uppgifter som du själv tillhandahållit oss.  

14. Kontaktinformation

Du når oss enligt följande:

Travel Education Centre
Tulegatan 41
113 53  STOCKHOLM
Tel:08-442 95 00
Mail: gdpr@tec.se  

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer på EUR-Lex. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Du kan även klaga hos tillsynsmyndigheten (Datainspektionen eller Integritetsskyddsmyndigheten). 

Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / Elite / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Haman group / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Naturturismföretagen / Nazar / PS Ocassion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Strawberry / Strömma / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Travel Education Centre, orgnr. 556549-8937 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata