Destination Management, incoming tourism

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Stockholm
80 veckor heltid varav 24 veckor LIA/Praktik
Ansökningsperiod 1 feb-3 maj 2020. Skolstart hösten 2020.
Utbildningsledare: Kathrine Weil kathrine@tec.se

Skapa framtidens resande

En bred utbildning med fokus på affärsutveckling som lär dig att skapa och paketera upplevelser anpassade till kundernas olika behov.

Den inkommande turismen till Sverige ökar som aldrig förr. Det innebär att behovet av reseagenter som kan skapa resor, upplevelser och arrangemang för alla besökare är extremt stort.

Vad gör en Destination Manager?

Yrkesrollen är bred och varierad. En Destination Manager har bred kunskap om såväl Stockholms län som det övriga landet. Detta behövs för att kunna ta fram exempelvis program, kalkyler och rätt prissättning för olika beställare. Ett kommersiellt och flexibelt tänkande är viktigt då den ena beställaren inte är den andra lik.

Vidare skräddarsyr man olika paket och arrangemang utifrån beställarens behov. Då många av kunderna är utländska arrangörer kommer du vara deras lokala representant som hjälper dem med paketering, kontraktsskrivning, upplägg av aktiviteter och utflykter etc.

Du får bred kompetens

Du kommer att lära dig hur man utvecklar produkter för framtidens resande och hur man skapar affärer. Du kommer exempelvis att lära dig:

 • Marknadsföring. Kunskap att ta fram marknadsföringsmaterial samt kompetens att skapa en hemsida
 • I syfte att analysera och marknadsföra olika affärsmöjligheter lär du dig verktyg som AdWords och Google Analytics
 • Kunskap och färdigheter inom designverktygen Prezi, Illustrator samt Photoshop
 • Kalkylering, dynamisk prissättning, offerter och Revenue Management
 • Projektledning, konceptutveckling och organisationsutveckling
 • Kunskap om en dynamisk organisation med fokus på kund, kvalitet och försäljning
 • Hållbarhet, tillgänglighet. Upprätta policys och arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån ett kvalitetssäkringsperspektiv
 • Avtal och affärsjuridik. Kunna upprätta olika typer av juridiskt bindande avtaL
 • Säkerhet och beredskap. Skapa riskanalyser, åtgärdsplaner, beredskapsmanualer samt system för uppföljning. HLR- utbildning
 • Innovativ och flexibel paketering av nya produkter mot en ny målgrupper på marknaden

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. En av praktikperioderna kan du om du vill göra utomlands.

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp bl.a: C-View DMC, Visit Roslagen, Södertörns Högskola, Tumlare DMC, Travel Experience, Stockholm Adventures, Ekmanresor, Norrtälje Kommun Vuxenutbildningar, Russkie Prostori, Spanarna AB, AC Travel Group, American Hospitality Academy

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Den ena av de två LIA-perioderna kan göras utomlands. Detta är möjligt tack vare vårt nära samarbeten med branschen.

En bransch i stark tillväxt

Turismen är en betydande näring som skapar jobb. Många av turistföretagen ser optimistiskt på branschens utveckling och behöver nyanställa. Sverige har stor potential att utvecklas som besöksdestination. Här finns unika platser för upplevelser året runt. Den största delen av ökningen de närmaste 5 åren beräknas vara internationella besökare.

Vad kan du arbeta som efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du till exempel kunna arbeta som:.

 • Destination Management, incoming tourism
 • Internationell reseagent, inkommande turism
 • Researrangör (DMC)
 • Reseproducent
 • Säljare på hotell, anläggningar och turistkontor
 • Produktutvecklare inom rese- och turistindustrin

Innehåll

Destination Management, incoming tourism

400 Yh-poäng

Avtals – och affärsjuridik

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande skall:

• Ha kunskap om vilka lagar och regler som omgärdar rese- och turismindustrin samt närliggande branscher
• Kunna läsa och förstå samt själv kunna upprätta avtal med paragrafer och klausuler
• Kunna läsa och förstå samt själv upprätta kommersiella avtal och kontrakt

Destinationskunskap

30p / 6v

Målet med kursen är att ge den studerande

• Djupgående kunskap om Sverige och övriga Norden samt nyckeldestinationer i Baltikum ur ett destinationsperspektiv.
• Djupgående kunskap om befintliga produkter samt utvecklingsmöjligheter.
• Kunskaper så att den studerande på egen hand kan sätta ihop ett kommersiellt turistarrangemang utifrån uppdragsgivarens behov.

Examensarbete, fördjupningsuppgift

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska

 • Individuellt eller i grupp om 2 på egen hand och under handledning och i projektform genomlysa en problematik eller möjlig utveckling som är kopplad till en turismprodukt eller företag utifrån yrkerollsperspektiv
 • skriva rapporten i enlighet med formellt akademiskt format dvs inledning, problemformulering, undersökning, redovisning av resultat samt efterföljande diskussion och sammanfattning
 • redovisa examensarbetet i hel klass för att på så sätt öka, och inte minst fördjupa, kunskapen hos studiekamrater och ledningsgrupp
  träna opponering och kritisk källgranskning

Hållbarhet och tillgänglighet

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Vara väl insatt i vilka kriterier och styrsystem som gäller för hållbar turismutveckling inom näringen
 • Kunna arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån ett kvalitetssäkringsperspektiv.
 • Upprätta riktlinjer
 • Känna till och kunna tillämpa internationella standarder, styrsystem samt märkningar. Känna till och kunna tillämpa svenska kvalitetsmärkningar
 • På egen hand och i grupp kunna göra en hållbarhetsanalys med åtgärdslista och uppföljning. Diskutera möjligheter och eventuella problem gällande hållbarhet samt aktivt kunna identifiera möjliga lösningar/åtgärder
 • Kunna lägga upp arrangemang för personer med särskilda behov (tillgänglighetsturism)

Interkulturella relationer och kommunikation

15p / 3v

Yrkesrollen bygger på att ha många internationella kontakter och måste därmed känna till och förstå dynamiken i interkulturellt präglade kulturer. Kunna verka i internationella sammanhang.

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Ha kunskap, insyn och förståelse för interkulturella likheter och skillnader
 • Praktiskt kunna tillämpa den positiva dynamik som uppstår vid interkulturella möten och kontakter
 • I framtagandet av turistarrangemang kunna ta hänsyn till interkulturella skillnader och optimera uppdragsgivarens/kundens upplevelse
 • Träna branschengelska

Internationell turism och svensk besöksnäring

15p / 3v

Den studerande ska känna till hur rese- och turismindustrin utvecklats samt pågående trender.

Målet med kursen är att ge den studerande ett sammanhang för hela näringen via:

 • Turismens historia och utveckling. Branschkunskap
 • Svaret på varför och hur turistindustrin har blivit en av världen största och snabbast växande industrier
 • Förmågan att se trender och utveckling samt göra framtidsprognoser. Vi fördjupar oss särskilt i den svenska nationella strategin samt hållbar besöksnäring. Vidare en fördjupning i turistintensiva länders erfarenheter som kopplas till LIA

Koncept och konceptutveckling

20p / 4v

I den här kursen får den studerande lära sig projektledning i samband med konceptutveckling. Fokus är en ökad kommersialisering, produktförädling och inte minst lönsamhet.

LIA 1

70p / 14v

Målet med LIA1 är att den studerande ska:

 • Under handledning och under en längre period vara verksam i yrkesrollen
 • Driva ett eget projekt
 • Få insyn i hur branschen fungerar
 • Skapa nätverk

LIA 2

50p / 10v

Målet med LIA 2 är att den studerande ska:

 • Under handledning och under en längre period vara verksam i yrkesrollen
 • Få insyn i hur branschen fungerar
 • Skapa nätverk

LIA-perioden är tillräckligt lång/omfattande för att den studerande på egen hand skall kunna tillämpa de teoretiska block som ingår i utbildningen. Praktiken löper under en längre och sammanhängande period och minst en gång i samband med högsäsongen. På så sätt får den studerande inblick i produktionscykeln. LIA 2 görs i första hand i Sverige och skall leda till anställning.

Marknadsföring, försäljning, merförsäljning och E-handel

45p / 9v

Syftet med kursen är att den studerande skall vara väl insatt i gällande teorier inom marknadsföring samt kunna tillämpa dem utifrån varierande och, för yrkesrollen, typiska scenarier.

 • Förstå och kunna tillämpa marknadsföring i olika kanaler och forum inklusive sociala medier och online. I kursen ingår att skapa en hemsida samt aktivt jobba med dess innehåll.
 • Kunna göra analyser och ta fram marknadsföringsmaterial
 • Förstå och tillämpa betydelsen av samverkan mellan olika aktörer som en central del i marknadsföringen
 • Aktivt kunna arbeta med mässor och konferenser både som deltagare som delaktig arrangör
 • Jobba med försäljning och merförsäljning utifrån paketering och koncept.
 • Vara väl insatt i e-handel och hur den bidrar till en ökad försäljning.
 • Använda Google AdWords och Google Analytics

Organisationsutveckling, projektledning och affärsmodeller

20p / 4v

Syftet med den här kursen är att kunna agera professionellt i yrkeslivet utifrån den studerandes egna förutsättningar. Även i samspel med sin omgivning.  Vi tittar på olika affärsmodeller och nyttan med dem. Hur de påverkar lönsamhet och kundnöjdhet

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Kunna tillämpa olika organisationsstrukturer utifrån verksamhet och verksamhetsmål
 • Kunna leda en arbetsgrupp
 • Arbeta i projekt i matrisorganisation
 • Ha kunskap om hur gruppen fungerar. Process och dynamik
 • Med hjälp av en personlighetsprofil kartlägga det egna ledarskapet

Vi studerar grupprocesser och organisatoriska strukturer samt  kommunikation kopplad till ledarskap som bl.a. tränas i form av rollspel. Arbetsrätt ingår även i kursen.

Produktion, paketering, prissättning och Revenue Management

60p / 12v

Detta är en kurs som är omfattande och komplex och som kräver träning.

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Kunna producera, kalkylera och paketera ett turistarrangemang.
  Yrkesrollens fokus ligger i första hand på paketering och kalkyl samt försäljning och marknadsföring. Viktigt därför att:
 • Förstå hur själva produktdelen hänger samman med annan paketering för att bättre kunna förstå den slutliga produkten
 • Jobba med kvalitetsuppföljning (olika system för kvalitetssäkring) och optimeringssystem, exempelvis Revenue Management

Säkerhet och beredskap, kvalitetssäkring och kundnöjdhet

15p / 3v

Syftet med kursen är att identifiera olika risker som resandet innebär. Forskning visar att resenärer utsätter sig för större risker vid resa än i sitt vardagsliv. Att ta hänsyn till säkerhetsaspekten är därför av största vikt i alla typer av turistarrangemang.

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Kunna implementera ett heltäckande säkerhetstänkande i verksamheten/turistarrangemanget/processen
 • Arbeta förebyggande med riskanalyser, åtgärdsplaner, beredskapsmanualer samt system för uppföljning
 • Hantera plötsliga och oväntade händelser som blir allt vanligare i en globaliserad värld
 • Känna till lagar och regler som rör säkerhet och som omgärdar resandet
 • Känna till olika, och för branschen tillämpliga, kvalitetssäkringssystem
 • Ha HLR-utbildning

Kursen går ut på att den studerande aktivt skall kunna välja och implementera olika typer av system för kvalitetssäkring i syfte att kunna mäta kundnöjdheten. På så sätt kan man fokuserat arbeta med att anpassa produkten utifrån kundgrupp och säkra leveransen i alla steg.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Destination Management, Incoming Tourism

 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska B/2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

LIA-perioder för kursen hittar du här

Destination Management incoming tourism

År 2018-2020
 HT 2018  20/8 – 6/1  20 veckor  100 poäng
 VT 2019  7/1 – 24/5  20 veckor  100 poäng
 HT 2019  12/8 – 29/12  20 veckor  100 poäng
 VT 2020  30/12 – 15/5  20 veckor  100 poäng

 

År 2019-2021
 HT 2019  9/9 – 10/1  18 veckor  90 poäng
 VT 2020  13/1 – 19/6  23 veckor  115 poäng
 HT 2020  17/8 – 8/1  21 veckor  105 poäng
 VT 2021  11/1 – 14/5  18 veckor  90 poäng

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.

Hitta din utbildning

Här ser du utbildningarna du kan söka till höstterminen 2020. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Vi samarbetar med bland andra
Airtours / Apollo / Egencia / Ekman Resor / eTRAVELi / Livebrand / MeetAgain / Quality Friends Hotell / Royal Carribean Cruiseline / Stockholm Adventures / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Svenska Möten / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /

Upplevelser är min drivkraft

Möt multikonstnären Alexandra Aristarhova som blir glad när hon träffar Sveriges konung. Hon går första terminen på Destination Management, incoming tourism och delar gärna med sig av sina upplevelser.
Till våra Stories

Praktik i Australien

Vi träffar Andreas Henriksson som lade en lovande friidrottskarriär på hyllan och nu satsar på en karriär inom turism. Han är lite stressad eftersom han ska åka på praktik i Australien om några dagar.
Till våra Stories