Kursplan för Internationell Resekonsult

Övergripande kursplan för Internationell Resekonsult TRAC med IATA, Stockholm Norrtälje

Kurs Poäng
Bransch- och omvärldskunskap 10
Destinationskunskap 25
Examensarbete, fördjupningsuppgift 25
IATA/UFTAA diplomering, andra bokningssystem 90
Kvalitetssäkring: hållbarhet, säkerhet och beredskap 15
Lärande i Arbete 1 60
Lärande i Arbete 2 60
Marknadsföring och försäljning, e – handel 30
MICE, affärsresande och Travel Management 20
Organisation och ledarskap 10
Paketering, prissättning och offerter 30
Presentations- och försäljningsteknik 15
Service och försäljning, interkulturella relationer 10
TOTALT 400

 

Övergripande kursplan för Internationell Resekonsult TRAC, Malmö

Kurs Poäng
Bransch- och omvärldskunskap 15
Destinationskunskap och världens geografi 40
Ekonomi och Revenue Management 15
Examensarbete, fördjupningsuppgift 25
Global Distribution Systems (GDS) och andra bokningssystem 40
Kvalitetssäkring: hållbarhet, säkerhet och beredskap 15
Lärande i Arbete 1 60
Lärande i Arbete 2 60
Marknadsföring och försäljning, e – handel 40
MICE, affärsresande och Travel Management 20
Organisation och ledarskap 10
Paketering, prissättning och offerter. Lagstiftning 40
Presentations- och försäljningsteknik 10
Service och försäljning, interkulturella relationer 10
TOTALT 400

 

Bransch- och omvärldskunskap

Kursen ger en överblick av rese- och turistindustrin i Sverige och
internationellt. Historia, utveckling och dynamik, Hot och möjligheter.
I kursen ingår också en kort kartläggning av ämnet e-handel. Vi tittar på olika aktörer samt branschens omfattning och tillväxt. Även vilka faktorer som styr besöksnäringen, nationellt och internationellt, och e-handeln inom branschen. Vi studerar också framgångsrika företag inom besöksnäringen och reflekterar kring var framgången ligger.

Destinationskunskap

Syftet med kursen är att den studerande skall få en bred kunskap om olika destinationer och resmål världen över för att kunna sälja rätt produkt till rätt kund vid rätt tid. Karaktär, utbud och målgrupper behandlas. Även klimat/väderförhållanden och aktivitetsutbud samt boende. I kursen ingår en översikt av IATA:s trebokstavskoder.

Examensarbete,fördjupningsuppgift

Syftet med examensarbetet är att den studerande skall träna på att skriva en strukturerad rapport. Den studerande fördjupar sig i ett eller flera av de kunskapsområden som behandlats under utbildningen. Uppgifterna, genomförandet, presentation och opponering skall ske i samarbete med handledaren.


IATA/UFTAA diplomering, andra bokningssystem

Kursen är uppdelad i två moment; Internationellt IATA/UFTAA Diplom samt andra bokningssystem. Första momentet är en utbildning framtagen av IATA (International Air Transport Association) samt UFTAA (United Federation of Travel Agents Association), och skall ge den studerande fördjupade kunskaper om de flesta områden inom den yrkesroll som den studerande utbildas till. Kursen ger behörighet till resebyråarbete över hela världen, en spetskompetens som medför en speciell IATA/UFTAA diplomering. Vid sidan av den omfattande Amadeuskurs som ingår i IATA/UFTAA diplomeringen, får den studerande övergripande kunskap i GDSer (global distribution system) där exempelvis de flesta flygbokningar sker.

Kvalitetssäkring: hållbarhet, säkerhet och beredskap

Kursen utgår från Agenda 21 modellen och ger den studerande kunskap om begreppet hållbar turismutveckling. Kursen innehåller en genomgång av olika styr- och märkningssystem som finns i branschen med fokus på hållbar utveckling.

Lärande i Arbete 1

Den studerande skall i första hand genomföra LIA-perioden på resebyrå, flygbolag eller turoperatör för att kunna dra nytta av och utveckla sina IATA- och bokningskunskaper. LIAn kan även genomföras utomlands under förutsättning att LIAn till innehållet uppfyller kursplanens mål. Tillsammans med den fasta personalen skall den studerande delta i alla förekommande aktiviteter, och tränas i att självständigt kunna genomföra dessa. En bit in i LIA perioden skall den studerande ta eget ansvar för genomförandet av olika arbetsuppgifter. Under LIA skall den studerande framför allt praktiskt arbeta med kundkontakt, GDSer (Global Distribution System), samt paketering och kalkylering.

Lärande i arbete 2

Under denna LIA-period skall den studerande fördjupa sina kunskaper inom den inriktning av branschen som den studerande vill fokusera på. LIA 2
leder i de flesta fall till anställning. Här växer den studerande in i yrkesrollen och kan använda de kunskaper som lärts ut under hela utbildningen.

Marknadsföring och försäljning, e-handel

Den studerande får träna på att göra en konkurrensanalys, studera målgrupper samt arbeta med kvalitetsuppföljning. Kursen ger den studerande kunskaper i att använda olika format för marknadsföring inklusive sociala medier och online. Vidare får den studerande kunskap om E-handel inom resebranschen. Kursen omfattar olika affärsmodeller och skall ge tillämpbara kunskaper om; Online marketing och grundläggande begrepp 
avseende annonsering och internet som säljkanal. Även koncept samt 
lojalitetsprogram, sk CRM system, som används inom ramen för marknadsföring och försäljning.

MICE, affärsresande och Travel Management

MICE (Meetings, Incentives, Congresses & Exhibitions) är en viktig och ökande del av resebyråns arbete. Kursen ger kunskaper och redskap för att förstå olika typer av möten, strategier för mötesplanering, budgetering, arbete med grupper samt lagar och regler som påverkar denna typ av verksamhet. Genomförande av möten och uppföljning är viktiga funktioner. Kursen ger den studerande kunskaper och redskap för att finna aktuella fakta om viktiga konferensmöjligheter och resmål i hela världen. Kursen ger kunskaper i Travel Management och Key Account Management. Den studerande skall förstå TMs betydelse för en resebyrå och ett företags affärer. Ämnesområdet riktar sig i första hand mot affärsreseverksamhet och större kundkonton. Innehållet omfattar reseadministration (planering, beställning, bokning och efterhantering), kunskap om upplägg av resepolicy och reseregler, Lagen om offentlig upphandling samt hur man analyserar
resmönster och resekostnader

Organisation och ledarskap

Den studerande får göra en yrkesrelaterad personprofil som sätts i relation till individ och gruppdynamik. Kursen skall ge den studerande kunskap om hur beteenden och kommunikationsstil påverkar samarbete och dynamik i en arbetsgrupp. Den studerande får redskap för en effektiv dialog och för att stärka den egna kompetensen. Den studerande ges också insikten om vikten att skapa en god självkännedom och att kunna hantera stress på ett konstruktivt sätt. Kursen syftar även till att den studerande ska kunna få förståelse för ledarskapet vad gäller förmågan att leda, motivera och utveckla inom ramen för en gemensam företagsplattform

Paketering, prissättning och offerter

Kursen ger den studerande kunskaper om hur man paketerar/skräddarsyr en resa och hur man skall prissätta produkter så att de är ekonomiskt hållbara med hänsyn till hotell och transportbolags prispolicy och säsongsvariationer. Likaså kunskap om resegarantifrågor, passagerarnas rättigheter och övriga allmänna villkor.

Resebranschen är hårt reglerad av bl.a. Paketreselagen och Resegarantilagen. Genom flera praktiska övningar får den studerande kunskap om hur man för olika målgrupper bygger upp en resa, ett resmål, en destination med dess olika beståndsdelar. I kursen får man träning i att paketera olika typer av resor för affärs och privatresenärer i kombination med konferenser, studieresor och turistresor med olika inriktningar på storstad, natur, äventyr, tema etc vidare hur olika nätbaserade verktyg kan används för att skapa tilltalande presentationer och ta fram intresseväckande broschyrer och marknadsföringsmaterial samt att skriva offerter.

Presentations- och försäljningsteknik

Kursen ger den studerande kunskaper i att på ett professionellt och fängslande sätt genomföra presentationer och möten. Den ger den studerande ökad säkerhet att tala och agera inför grupp i olika sammanhang. Den studerande tränas i och får kunskap om sambandet mellan det talade ordet, kroppsspråk och användandet av olika media i presentationer. Detta sker framför allt genom framförandeteknik, retorikteori och praktisk träning. Inom ramen för kursen tränas även försäljning och argumentation. Service och försäljning sker oftast online och telefon varför vi tränar olika tekniker utifrån kommunikation via dessa kanaler. I kursen ingår även interkulturella relationer dvs skapa dynamiska möten utifrån kunders olika kulturella bakgrunder.

Service och försäljning, interkulturella relationer

Antingen man jobbar direkt mot kund eller via digitala kanaler är service och försäljning centrala begrepp. Yrkesrollen Internationell resekonsult handlar om att utifrån kundens behov kunna sätta ihop olika typer av transportlösningar och researrangemang som ligger i linje med kundens förväntningar. Även kunna hjälpa en kund som bokat online och som behöver assistans. Service och försäljning sker oftast online och telefon varför vi tränar olika tekniker utifrån kommunikation via dessa kanaler. I kursen ingår även interkulturella relationer dvs skapa dynamiska möten utifrån kunders olika kulturella bakgrunder.