Kursplan för Internationell Resekonsult TRAC med IATA

Övergripande kursplan för Internationell Resekonsult TRAC med IATA

Kurs Poäng
Affärsmannaskap och ekonomi, offerter 10
Branschkunskap 15
Destinationskunskap 20
Examensarbete 25
Försäljning och marknadsföring, e-handel 35
Hållbar turismutveckling och tillgänglighetsturism 15
IATA/UFTAA diplomering, andra bokningssystem 95
Kundservice, CRM och paketreselagstiftning 10
LIA 1 60
LIA 2 60
MICE, affärsresande och Travel Managent 10
Organisation, grupper och ledarskap 10
Paketering, prissättning och Revenue Management 25
Presentations- och argumentationsteknik 10

 

Affärsmannaskap och ekonomi, offerter (10p)

Kursblocken en är uppdelad i tre moment: Affärsmannaskap, ekonomi och offertförfarande. Kursen ger den studerande kunskaper och redskap för företagande samt förståelse för kundernas/besökarnas olika krav, önskemål och behov. Målet är att den studerande skall ha god kännedom om vad som krävs för att lyckas med lönsamma och långsiktiga turismföretag. Den studerande får genom teori, praktiskt arbete och övningar kunskaper om marknadsföringens, reklamens och försäljningens roll och möjligheter i olika media.

Kursen skall ge den studerande kunskaper om hur man skriver rapporter, affärsbrev, PM, mötesprotokoll och offerter, samt vilka juridiska villkor som är förknippade med offerter. Den studerande skall också kunna använda Excel för att göra kalkyler, deltagarlistor, budget, seriebrev etcetera. Kursen ger också kunskaper i engelsk affärskommunikation.

Branschkunskap (15p)

Kursen omfattar resandets historia och hur resandet utvecklas;
reseströmmar, branschens olika aktörer. Den studerande får kunskaper om en global industri i stark tillväxt samt statistik. Kursen omfattar resandet i bred bemärkelse; fritidsresandet, affärsresandet samt andra nischade produkter som t.ex. kryssningar, kulturresor etc. med olika kulturer och religioner som integreras i de flesta samhällen. Det snabbt växande inkommande turismen till Sverige påverkar resekonsultens arbetsområde. Vi går igenom Vision 2020 och analyserar vad den på sikt kommer att innebära. Kursen innehåller hospitalityverksamhet inom hotell- och kryssningsindustrin och ger den studerande kunskap om ”Front Office”, ”Food & Beverage”. Även hotellklassificeringssystem, värdskap och kvalitetssäkringssystem tas också upp. Interkulturella relationer, konsten att skapa dynamiska möten över kulturgränser. Inom ramen för hospitality ingår även turism för kunder med särskilda behov.

Destinationskunskap (20p)

Inom ramen för IATA kursen ingår ämnet världsgeografi. I ämnet destinationskunskap fördjupar den studerande sina kunskaper om olika resmål världen över. Karaktärs, utbuds och målgruppers behandling. Även klimat/väderförhållanden och aktivitetsutbud samt boende.

Examensarbete (25p)

Examensuppgiften skall omfatta flera av de kunskapsområden som behandlats under utbildningen. Uppgifterna, genomförandet, presentation och opponering skall ske i samarbete med handledare. Examensarbetet påbörjas under termin tre. Det skall skrivas i projektform i akademiskt format samt i grupper om två studerande. Arbetet skall ta upp en problemformulering som anknyter till utbildningen. Arbetet redovisas inför klassen i slutet av sista terminen. Opponering ingår också.

Försäljning och marknadsföring, e-handel (35p)

Kursen skall ge kunskaper i marknadsföringsteorier. Den studerande får träna på att göra en konkurrensanalys, studera målgrupper samt arbeta med kvalitetsuppföljning. Kursen ger den studerande kunskaper i att använda olika format för marknadsföring inklusive sociala medier och online. Vidare får den studerande kunskap om E-handel inom resebranschen. Kursen omfattar olika affärsmodeller och skall ge tillämpbara kunskaper om; onlinemarketing och grundläggande begrepp avseende annonsering, internet som säljkanal. Även koncept samt lojalitetsprogram som används i marknadsföring.

Hållbar turismutveckling och tillgänglighetsturism (15p)

Hållbart resande är en av vår tids viktigaste angelägenheter. En bra resekonsult skall känna till hur man på bästa sätt kan genomföra resandet på ett hållbart sätt. Kursen utgår från Agenda 21 modellen och ger den studerande kunskap om begreppet hållbar turismutveckling. Kursen innehåller en genomgång av olika styr- och märkningssystem som finns i branschen med fokus på hållbar utveckling. Studerande får på egen hand och i grupp arbeta med hållbarhetsanalys, handlingsplan, policyarbete samt uppföljning. Vi fokuserar såväl på miljö, som kultur, ekonomi och människor. Ecpats arbete är en viktig del i kursen.
Hållbarhet handlar också om säkerhet och beredskap Vi gör riskanalyser och beredskapsplaner för verksamheter samt övar HLR och hantering av plötsliga och oväntade händelser.

IATA/UFTAA diplomering, andra bokningssystem (95p)

Kursen Yrkesteknisk kunskap är uppdelad i två moment: Internationellt IATA/UFTAA Diplom samt andra bokningssystem. Första momentet är en utbildning framtagen av IATA (International Air Transport Association) samt UFTAA (United Federation of Travel Agents Association), och skall ge den studerande fördjupade kunskaper om de flesta områden inom den yrkesroll som den studerande utbildas till. Kursen ger behörighet till resebyråarbete över hela världen, en spetskompetens som medför en speciell IATA/UFTAA diplomering. Vid sidan av den omfattande Amadeuskurs som ingår i IATA/UFTAA diplomeringen, får den studerande övergripande kunskap i övriga GDSer och andra bokningssystem som används i branschen.

Kundservice, CRM och paketreselagstiftning (10p)

Ger den studerande kunskaper i att kunna identifiera kundens behov (kundpsykologi), kunna matcha dem med kundens betalningsförmåga. Att ge förslag, följa upp, lösa problem etc. samt merförsäljning som också är en viktig del av hela processen. Vidare fokuserar kursen särskilt på hur säljaren kan förebygga eventuella problem och hur, om de uppstår, löses dessa på ett för kunden smidigt sätt och i enlighet med gällande lagstiftningar o villkor. Vi fördjupar oss också i hur man jobbar med olika CRM/lojalitetsprogram.

LIA 1 (60p)

LIA är uppdelad i två perioder. Den studerande skall i första hand genomföra LIAperioden på resebyrå, flygbolag eller turoperatör för att kunna dra nytta av och utveckla sina IATA- och bokningskunskaper. LIAn kan även genomföras utomlands under förutsättning att LIAn till innehållet uppfyller kursplanens mål.

Tillsammans med den fasta personalen skall den studerande delta i alla förekommande aktiviteter, och tränas i att självständigt kunna genomföra dessa. En bit in i LIA perioden skall den studerande ta eget ansvar för genomförande av olika arbetsuppgifter. Under LIA skall den studerande framför allt praktiskt arbeta med kundkontakt, GDS (Global Distribution System) träning samt paketering och kalkylering.

LIA 2 (60p)

Under denna LIA-period skall den studerande fördjupa sina kunskaper inom den inriktning av branschen som den studerande vill fokusera på. LIA 2 leder i de flesta fall till anställning. Här växer den studerande in i yrkesrollen och kan använda de olika kompetenser utbildningen givit.

MICE, affärsresande och Travel Managent (10p)

MICE (Meetings, Incentives, Congresses & Exhibitions) är en viktig och ökande del av resebyråns arbete. Kursen ger kunskaper och redskap för att förstå olika typer av möten, strategier för mötesplanering, budgetering, arbete med grupper samt lagar och regler som påverkar denna typ av verksamhet. Genomförande av möten och uppföljning är viktiga funktioner. Kursen ger den studerande kunskaper och redskap för att finna aktuella fakta om viktiga konferensmöjligheter och resmål i hela världen. Kursen skall ge kunskaper i Travel Management och Key Account Management. Den studerande skall förstå TMs betydelse för en resebyrå och ett företags affärer. Ämnesområdet riktar sig i första hand mot affärsreseverksamhet och större kundkonton. Innehållet omfattar reseadministration (planering, beställning, bokning och efterhantering), kunskap om upplägg av resepolicy och reseregler, Lagen om offentlig upphandling samt hur man analyserar resemönster och resekostnader

Organisation, grupper och ledarskap (10p)

Den studerande får göra en yrkesrelaterad personlighetsprofil, utifrån den arbetar läraren sedan med individ och gruppdynamik samt lyfter även in ledarskapets olika aspekter. Olika organisationsformer och teorier kring dessa gås igenom. Kursen innehåller mycket interaktion mellan studerande och lärare. Kursen skall ge den studerande kunskap om hur beteenden och kommunikationsstil påverkar samarbete och dynamik i en arbetsgrupp. Den studerande får redskap för en effektiv dialog och för att stärka den emotionella kompetensen. Den studerande ges också insikten om vikten att skapa en god självkännedom och att kunna hantera stress på ett konstruktivt sätt. Kursen syftar även till att den studerande skall kunna få förståelse för ledarskapet vad gäller förmågan att leda, motivera och
utveckla inom ramen för en gemensam företagsplattform.

Paketering, prissättning och Revenue Management (25p)

Kursen ger den studerande kunskaper om hur man paketerar/skräddarsyr en resa och hur man skall prissätta produkter så att de är ekonomiskt hållbara med hänsyn till hotell och transportbolags prispolicy och säsongsvariationer. Likaså kunskap om resegarantifrågor, passagerarnas rättigheter och övriga allmänna villkor. Resebranschen är hårt reglerad av bland annat Paketreselagen och Resegarantilagen.

Genom flera praktiska övningar får den studerande kunskap om hur man för olika målgrupper bygger upp en resa, ett resmål, en destination med dess olika beståndsdelar. I kursen får man träning i att paketera olika typer av resor för affärs och privatresenärer i kombination med konferenser, studieresor och turistresor med olika inriktning på storstad, natur, äventyr, tema etc vidare hur olika nätbaserade verktyg kan användas för att skapa tilltalande presentationer och ta fram intresseväckande broschyrer och
marknadsföringsmaterial.

Presentations- och argumentationsteknik (10p)

Kursen ger den studerande kunskaper i att på ett professionellt och
fängslande sätt genomföra presentationer och möten. Den ger den
studerande ökad säkerhet att tala och agera inför grupp i olika
sammanhang. Den studerande tränas i och får kunskap om sambandet
mellan det talade ordet, kroppsspråk och användandet av
olika media i presentationer. Detta sker framför allt genom
framförandeteknik, retorikteori och praktisk träning.