Kursplan för Project Manager, Meetings & Events

Övergripande kursplan för Project Manager Meetings & Events

 

Kurs Poäng
Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10
Mötesindustrin, olika typer av möten 15
Säkerhet och beredskap 10
Hållbarhet, tillgänglighet och värdegrund 10
Internationella möten och events 20
Presentationsteknik och försäljning, pitch 20
Marknadsföring och kommunikation i olika kanaler 40
Sponsring och marknadsföring 20
Projektledning, ledarskap 30
Kongresshantering 15
Mötes- och Eventutveckling utifrån konceptualisering 30
Planering och produktion av möten och events 30
LIA 1 55
LIA 2 70
Examensarbete, fördjupningsuppgift 25
SUMMA 400

 

Kompetensportfölj och entreprenörskap

Målet med kursen är att du ska utveckla kunskaper om generella kompetenskrav på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för din egen kompetensutveckling.

Mötesindustrin, olika typer av möten

En introduktionskurs som lägger plattformen för resten av utbildningen. Syftet med kursen är att du får en överblick över olika typer av mötesformer, branschorganisationer/forum, olika aktörer och företag, statistik, trendspaning och internationalisering. Hur mötesindustrin påverkar ekonomisk tillväxt. Möjligheter och hot. Övergripande kunskap om lagstiftning och vikten av kvalitetssäkring.

Säkerhet och beredskap

En kurs där du lär dig att göra en riskanalys utifrån olika typer av möten och events. Utifrån riskanalysen ska du kunna vidtaga nödvändiga åtgärder för att kvalitetssäkra aktiviteten. Det kan handla om beredskapsplaner, utbildning, information, ta in extra resurser osv.

Hållbarhet, tillgänglighet och värdegrund

Frågor som rör hållbarhet, tillgänglighet och värdegrund har blivit en viktig del av kvalitetssäkringen. Många företag väljer sina partners utifrån dessa kriterier som följd av egna policys och uppförandekoder. Inom ramen för yrkesrollen Projektledare möten och events är det därför centralt att ha kunskap om dessa frågor utifrån en bred kontext samt att kunna analysera behovet av dem utifrån olika aktiviteter.

Internationella möten och events

Kursen ger dig en översikt över den internationella kongress- och mötesindustrin och du lär sig att arbeta med, och på, en internationell arena. Vi besöker internationella mässor och mötesindustrin. En viktig del i kursen är att träna interkulturellt relationsskapande för att skapa nya affärer och utbyten.

Presentationsteknik och försäljning, pitch

I den här kursen lär du dig att koppla kundens behov/önskemål/ide till en konkret, genomförbar lösning, en viktig process för att mål och förväntningar på mötet/eventet/ kongressen ska uppfyllas för bägge parter. Vi jobbar med praktiska övningar då du genomför behovsanalyser, intervjuer, kundmöten, pitchar, förhandlar och återkopplar. Studerande får kunskap om försäljningens delmoment från uppsökande av ny kund till ansvar för nyckelkunder (AM/KAM). Du får också möjlighet att träna muntliga presentationer (pitch, föreläsning, konferencier) med visuellt/audiellt stöd , B2B-säljmöten, säljmaterial, förhandlingsteknik, köpsignaler, avslut, merförsäljning osv. Även viss formuleringsteknik med fokus på bloggar och andra sociala medier.

Marknadsföring och kommunikation i olika kanaler

I den här kursen lär du dig bl.a hur man använder eventmarketing som en del av marknadsföring i olika kanaler. Studerande övas i att skapa integrerade kampanjer där eventet är navet i kampanjen och i kundens affärsnytta. Delmoment i kursen är: behovsanalys, målgruppsanalys, research och framtagande av koncept, ide, upplevelse, kampanj. Relation och måldialog med kunden. Du får en översikt över hela mediemixen med eventet som nav såsom kampanjplanering, flöden, timing, budskap, räckvidd, målgrupper, mål, budskap m.m. I kursen ingår även olika digitala program såsom WordPress, Photoshop, InDesign samt Illustrator.

Sponsring och marknadsföring

En spännande kurs som ger dig kunskaper om sponsring som verktyg och kommunikationsplattform samt sponsringens betydelse i marknadsföringen. Sponsring är ett av de snabbast växande områdena inom mötes- och eventindustrin och är ett viktigt kapitaltillskott till mötes/event/kongressbudgeten. Viktigt att sponsring vilar på en värdegrund och ligger i linje med gällande lagstiftning.

Projektledning och ledarskap

Kursen är själva hjärtat i utbildningen. Du lär dig att delta i och leda projekt. Generell metodik och vedertagna verktyg kopplas till branschens specifika system, kontrakt, metoder och modeller. Exempel på delmoment: styrning och styrdokument; avtal, projektplan, projektorganisation, budget/kalkyl, tidsplaner, bemanningsplaner, kommunikationsplaner, aktiviteter, avstämningar, personligt ledarskap, målstyrning, situationsanpassning, problemlösning

Kongresshantering

I den här kursen lär du dig att vara del i eller leda genomförandet av kongresser samt få de verktyg som du behöver för att professionellt kunna planera, genomföra och följa upp en kongress. Även hur man skapar förutsättningar för att locka kongresser till ett land eller en stad.

Mötes och Eventutveckling utifrån konceptualisering

I den här kursen får du verktyg för att självständigt följa utvecklingen och trender inom branschen samt tränas i att utifrån syfte, mål och kundens behov utforma olika upplägg med fokus på en totalupplevelse.

Planering och produktion av möten och events

Kursen ger dig kunskap om eventlogistik, administration och dokumentation i samband med förberedelserna samt styrning, logistik och akut problemlösning i samband med genomförande och då med fördel i skarpt läge. Fördjupning sker inom praktisk tillämpning av  hållbarhet, tillgänglighet, säkerhet och värdegrund. Även inom områden som eventbudget och kalkylering samt olika typer av tilläggspaketering och olika typer av offerter, lagstiftning, eventlogistik och teknik. Vi arbetar med skarpa case som kan vara: interna events, publika events, B2B, B2C, B2E, kongresser, välgörenhet, statsbesök, politiska möten, live events, etc.

LIA 1

Målet med LIA 1 är att du får en introduktion till branschen och en översikt över hur mötes och eventindustrin arbetar. Du deltar i de olika processer som ingår i organisationens dagliga drift och du får insyn i hur företaget samarbetar och sluter avtal med de olika partners och aktörer som samverkar för att skapa ett möte, event, kongress eller konferens.

LIA 2

Under LIA 2 kommer du att arbeta mera självständigt och driva ett eller flera egna project under handledning.  LIA 2 leder ofta till anställning.

Examensarbete/fördjupningsuppgift

Syftet med kursen är att du genom att göra en egen undersökning, såväl en kvalitativ som en kvantitativ, undersöker ett specifikt område eller frågeställning och på så sätt fördjupar dig i ett område som ligger inom ramen för yrkesrollen.