Kursplan för Project Manager, Meetings & Events

Övergripande kursplan för Project Manager Meetings & Events

Kurs Poäng
Congress Management (Kongresshantering) 20
Congress, Meetings and Event Planning & Production 40
Event Management 35
Examensarbete, fördjupningsuppgift 25
International Congress and Meetings Competence 30
LIA1 55
LIA2 70
Meetings & Event Development
(Mötes- & Eventutveckling)
20
Meetings and Event Marketing 40
Project Management (Projektledning) 30
Sales & Presentation Skills 20
Sponsring and PR 15
SUMMA 400

 

Congress Management (Kongresshantering) (20p)

Kursen ger kunskaper och färdigheter i att kunna genomföra olika typer av kongresser, samt ger verktyg för hur man skapar förutsättningar för att locka kongresser till ett land eller en stad. Studenterna får insikt om olika samarbetsformer och parter som är inblandade i en kongress.

Den studerande lär sig hur en Convention Bureau fungerar, hur en PCO
(Professional Congress Organiser) arbetar. Hur ett upplägg av vetenskapliga program och utställningar går till, hur man arbetar med s.k. abstracts.

I kursen ingår:

 • Hur en PCO arbetar (specialister på logistik och helhetsleveranser kring kongresser)
 • Kunskap om uppdraget i samband med en kongress
 • Marknadsföring i samband med kongresser
 • Budgetering och finansiering
 • Sponsring och sociala aktiviteter
 • Registrering och genomförande av kongresser
 • Efterkalkyl och utvärdering av dessa
 • Kontraktshantering
 • Säkerhet, riskbedömning och krishantering
 • Val av mötesanläggning
 • Kunskap om en DMCs arbete (Destination Management Comp)

Congress, Meetings and Event Planning & Production (Kongress, Möten och Eventplanering och produktion) (40p)

De studerande får en överblick över eventlogistik, administration och dokumentation i samband med förberedelserna. Styrning, logistik och akut problemlösning övas i alla faser, främst i genomförandet och då med fördel i skarpt läge. Fördjupning sker inom hållbarhet, miljö, CSR. Fördjupning sker också inom eventbudget och kalkylering.

Olika typer av möten och deras specifika villkor och förutsättningar presenteras; Interna events, publika events, B2B, B2C, B2E, kongresser, välgörenhet, statsbesök, politiska möten, live events, etc.

I kursen ingår bl.a. delmomenten:

 • Eventlogistik
 • Administration och dokumentation
 • Eventbudget och kalkylering
 • IT och teknik inom event och möten, t ex meeting management systems, AV teknik
 • Säkerhet och beredskap, krishantering
 • Försäkring och riskanalys av event
 • Hållbarhet och CSR, hur man skapar ett hållbart event och hur man mäter effekt och måluppfyllnad
 • Skarpa projekt i olika eventformer, kopplat till kursplan

Event Management (Eventledning och affärsmannaskap) (35p)

Studenten får kunskap om events från en övergripande nivå, såsom organisation, styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp och övriga intressenter internt och externt. Studerande lär sig att kommunicera med uppdragsgivaren, att driva affären genom god kunskap om förhandling, offert-avtal-kontrakt, affärsprocessen och juridiken som omger events. Branschens aktörer, samarbeten och spelregler presenteras.

De studerande får kunskap om eventet som nav i kundens marknadskommunikation, och kursen skapar förståelse för eventets del i den totala mediemixen. Brand Experience är en viktig del i kursen och studerande ska självständigt kunna föra en mål- och syftesdialog med kunden runt detta.

Affärsprocessen övas praktiskt och studerande får tillfälle att prova event planning, behovsanalys, säljförmåga, förhandlingsteknik, måldialog, ekonomi/budget, offertering, avtalsskrivande och alla moment som gäller planering och etablering av eventet.

Event Marketing (Eventmarknadsföring) (30p)

Kursen ger kunskap om event marketing som metod, samt dess roll och betydelse som marknadsföringskanal i en samlad mediemix. Studerande övas i att skapa integrerade kampanjer där eventet är navet i kampanjen och i kundens affärsnytta (mål, syfte, förväntad produktion, förväntad effekt kopplat till medieinvesteringen).

Delmoment i kursen är;

 • Behovsanalys, målgruppsanalys, research och framtagande av koncept, idé, upplevelse, kampanj
 • Presentationsteknik med fokus på kundmöte och pitch (idé, koncept, kampanjpresentation för kunden)
 • Relationen och måldialogen med kunden och kundens buying unit
 • Översikt över hela mediemixen med eventet som nav; kampanjplanering, flöden, timing, transmediala budskap, räckvidd, målgrupper, mål, budskap m.m.
 • Beställarkompetens inom området.
 • Target Marketing för digitala/sociala medier i syfte att nå målgrupper, kunder, sprida budskap, fördjupa och förlänga effekten av eventet,
 • Kalkyl/budget och kopplingen till sponsring/PR (se sep kurs)

Examensarbete (25p)

Den studerande genomför ett examensarbete som inkluderar ett eller flera områden i utbildningen. Tema, uppdrag, innehåll varierar från undersökningar av specifika områden, nya fenomen, till konkreta praktiska planeringar, genomföranden, uppföljningar av kongresser, möten, events, kampanjer, koncept. Integration med närliggande områden är vanligt, ex.vis hybridevents, integration resebyråkedja/events, mediebolag/events.

Studenten uppmuntras att fördjupa sig i utvecklingsområden såsom den digitala utvecklingen, integrerade kampanjer, internationaliseringstrenden, den växande besöksnäringen, hållbarhet, miljö, CSR mm. Även om det ofta identifieras trender och nya områden i våra examensarbeten finns inget krav på forskningsansats och akademisk höjd. Arbetet kan vara rent praktiskt, leda till en anställning eller i syfte att starta egen verksamhet.

Examensarbetet presenteras i rapport med given struktur. Synopsis godkänns före start, handledning sker genom UL och ofta även extern HL.

International Congress and Meetings Competence (Internationell kongress och mötesindustrikompetens) (40p)

Studerande får en översikt över den internationella kongress- och mötesindustrin; Aktörer, arrangörer, globala bolag, samarbeten, branschorganisationer m.m. De studerande lär sig att arbeta med och på en internationell arena, med fokus på nationellt/regionalt genomförande och tillväxt.

Under kursen besöker de studerande internationella kongresser och möten, både i och utanför Sverige, bl.a. i Barcelona och 1-2 andra varierande destinationer. En viktig del i kursen är internationell relationsskapande för framtida utbyte och tillväxt.

Studerande övas i att bygga upp ett internationellt möte utifrån vision-syfte-mål, målgrupper, intressenter och internationella relationer. Spektrat går från ren affärsnytta och vinstmaximering till relationsskapande, forskning och samhällsutveckling – i en krosskulturell kontext.

LIA1 (55p)

Den studerande får en introduktion till branschen och en översikt över hur mötes och eventindustrin arbetar. Studerande deltar i de olika processer som ingår i organisationens dagliga drift. Hen får insyn i hur företaget samarbetar och sluter avtal med de många aktörer som samverkar för att skapa arenan för den komplexa produktion som benämns kongress, möte och/eller event.

Studerande tillämpar de kunskaper som hen har förvärvat i utbildningens kurser. LIA1 syftar till att utveckla förmågan att planera, leda och genomföra en kongress, möte eller event, samt att i relation till målen, utvärdera resultatet och effekten.

LIA1 kan vara placerad utomlands, gäller för ca 4-5 studerande per LIA-period. Övriga LIA-företag ska ha internationell förankring genom den egna organisationen eller genom sina kunder. LIA1 genomförs hos ex.vis en arena, anläggning, eventbyrå, leverantör, destination, turistråd, CVB, resebyråkedja,

LIA2 (70p)

Under LIA2 får den studerande ett större ansvar hos sitt LIA-företag. Hen får ett eller flera egna projekt att ansvara för under LIA2. Tillämpning och fördjupning av samtliga kurser sker under LIA2, med mål att studerande ska hitta sitt eget fokusområde inför framtida anställning.

Studerande ska under LIA2 öva sina projektledande och verksamhetsplanerande förmågor (mål, målgrupp, budget, tidsplan, komm.plan, organisation, bemanning, ledarskap, krishantering, problemlösning m.m.) för att stärka sin kompetens som Project Manager med specialistkompetens inom kongresser, möten och events.

LIA2 ska leda till anställning efter avslutad LIA-period, därför får studerande coaching av UL i att föra en anställningsdialog med LIA-företaget och/eller med dennes samarbetspartners och nätverk. Detta är ett viktigt steg in i den nya yrkesrollen varpå alla LIA-företag i rimlig geografisk närhet besöks av TEC.

Meetings & Event Development (20p)
(Mötes & eventutveckling och nya mötesformer)

Studerande får verktyg och metodik för att självständigt följa utveckling och trender inom branschen. Studerande får medlemskap i de branschorganisationer (MPI, Meetings Int., SEFS) som presenterar trendanalyser löpande i olika forum och seminarier. Syftet är att redan under studietiden skapa det nätverk som behövs.

Kursen utvärderas och uppdateras löpande i samarbete med ledningsgruppen, branschorganisationerna och de tongivande aktörerna. Aktuella områden de närmaste 3-5 åren är;

 • E-generationens inträde, behov, krav och förväntningar – digital natives på eventarenan (kopplat till den int. arenan med lägre grad digitalisering)
 • Teknisk utveckling som driver hybridevents, videomöten och ställer nya krav på kompetensprofilen
 • Mötesindustrin som en av våra basnäringar ökar kraven på hållbarhet, miljö, CSR, kvalitetshänsyn redan i planeringsfasen
 • Event & Spons växer, ökade krav på förståelse för affären och eventet i mediemixen.

Project Management (Projektledning) (30p)

Studerande övar sin förmåga att delta i och leda projekt. För detta krävs att generell metodik och vedertagna verktyg kopplas till branschens specifika system, kontrakt, metoder och modeller. Detta sker genom direkt praktisk övning av samtliga teoretiska moment. LIA är också en viktig del i att stärka studerandes projektledande förmåga.

Studerande övar målstyrning, metodik och förmåga att leda och engagera medarbetare i denna kurs som innehåller;

 • Behovsanalys, måldialog, kundkommunikation
 • Projektets faser under planering, genomförande, uppföljning
 • Styrning och styrdokument; avtal, projektplan, projektorganisation, budget/kalkyl, tidsplaner, bemanningsplaner, kommunikationsplaner, aktiviteter, avstämningar
 • Säkerhet, riskanalyser, hållbarhet, miljö, CSR, kvalitetssäkring
 • Roller, processer, samverkan, gruppdynamik, teambuilding
 • Kommunikation internt, externt, konflikthantering
 • Personligt ledarskap, målstyrning, situationsanpassning, problemlösning

Sales & Presentation skills (20p)
(Försäljning och presentationskunskap)

Kursen syftar till att stärka studerandes förmåga att koppla kundens behov/önskemål/idé till en konkret, genomförbar lösning. Denna process är oerhört viktig för att mål och förväntningar på mötet/eventet/ kongressen ska uppfyllas av båda parter.

Kursens moment genomförs genom praktiska övningar där studerande genomför behovsanalyser, intervjuer, kundmöten, pitchar (presenterar), förhandlar och återkopplar. Studerande får kunskap om försäljningens delmoment från uppsökande av ny kund till ansvar för nyckelkunder (AM/KAM).

De studerande övar inför varandra och inför branschrepresenter. De spelas in på video, filmas, ser sig själva och använder tekniska hjälpmedel. Hela tiden med direkt feedback i syfte att stärka och utveckla.

Huvudmomenten är

 • Muntliga presentationer (pitch, föreläsning, konferencier) med visuellt/audiellt stöd (pp, prezi, pecha kucha, rörlig bild, musik, berättarröster mm)
 • B2B-säljmöten, säljmaterial förhandlingsteknik, köpsignaler, avslut, merförsäljning

Sponsorship and PR (Sponsring och PR) (15p)

Kursen ger studerande kunskaper om sponsring som verktyg och kommunikationsplattform, och dess del i mediemixen, samt som medel för anskaffning av kapital till mötes/event/kongressbudgeten.

Den studerande lär sig hur sponsring kan kopplas till olika typer av möten och events.

I kursen ingår:

 • Hur man använder PR på bästa sätt för att få ut budskapet om sitt möte eller event
 • Sponsorsavtal
 • Hur man bäst aktiverar olika sponsorskap
 • Analys, värdering och prissättning av sponsorsavtal
 • Avtal, juridik och skattefrågor
 • Samspelet mellan sponsring, events PR och web
 • Mätning av sponsringens effekter
 • Sponsring och CSR
 • Trender inom sponsring