Kursplan för Management inom Hotell och Besöksnäringen

Övergripande kursplan för Management inom Hotell och Besöksnäringen

Kurs Poäng
Besöksnäring som industri, värdskap 15
Ekonomi, affärsmannaskap och Revenue
Management
30
Examensarbete, fördjupningsuppgift 25
Försäljning och marknadsföring i Digitala kanaler 20
Försäljning och merförsäljning 10
Human Resources – arbetsrätt, administration,
kommunikation
30
Hållbar verksamhetsutveckling 10
Interkulturella relationer 10
LIA 1 40
LIA 2 50
Marknadsföring och varumärkesbyggnad 15
Team Management, ledarskap och kommunikation 30
Tillgänglighet, säkerhet och beredskap 15
TOTALT 300

 

Besöksnäring som industri, värdskap (15p)

Målet med kursen är att den studerande skall ha en övergripande syn och förståelse för besöksnäringen och dess olika aktörer. Kunskap om industrin, dess bakgrund och framtida utveckling då den är en av världens största och snabbast växande industrier. Kunskap om den Nationella strategin och dess mål. Implementering, hot och möjligheter. Vara väl insatt i systematisk kvalitetssäkring av besöksnäringen. Vi går igenom olik aspekter av ett gott värdskap. Nöjda kunder renderar goda affärer. Värdskapet är ett av de viktigaste konkurrensverktygen och utgör en viktig del av policies, rekrytering och intern utbildning. Ett exempel är Attitude Managementt som många hotell använder som begrepp, Det handlar om rätt bemötande och inställning.

Ekonomi, affärsmannaskap och Revenue Management (30p)

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap i grundläggande Revenue management; hur man säljer rätt produkt till rätt kund vid rätt tid och till rätt pris. Hur man arbetar med ev lågsäsong, beroende på företag. Förstå och kunna koppla budget, prognos och mål. Uppföljning av prognos. Arbeta med nyckeltal. Arbeta med budget och budgetmål, utfall och åtgärdsplan. Förstå det ekonomiska flödet, och hur man engagerar personalen i det ekonomiska tänket. Förstå att kundnöjdhet och lönsamhet hänger ihop. Att driva mot vinst utan att negativt påverka kunden. Arbeta med case och träna sin analysförmåga genom ett kritiskt förhållningssätt. Kalkylering ingår också i kursen.

Examensarbete, fördjupningsuppgift (25p)

Syftet med examensarbetet är att den studerande skall visa prov på den samlade kunskap utbildningen gett genom att fördjupa sig i något ämne/frågeställning som är kopplad till yrkesrollen. Målet med kursen är att den studerande ska

 • Individuellt eller i grupp om 2 på egen hand och under handledning och i projektform genomlysa en problematik eller möjlig utveckling som är kopplad till en turismprodukt eller företag utifrån yrkesrollsperspektiv
 • skriva rapporten i enlighet med formellt akademiskt format dvs inledning, problemformulering, undersökning, redovisning av resultat samt efterföljande diskussion och sammanfattning
 • redovisa examensarbetet i helklass för att på så sätt öka, och inte minst fördjupa, kunskapen hos studiekamrater och ledningsgrupp – träna opponering och kritisk källgranskning

Försäljning och marknadsföring i Digitala kanaler (20p)

Kursen skall get den studerande en övergripande syn och förståelse för marknadsföring i olika digital kanaler. För att maximera nyttan av företagets/hotellets närvaro i sociala medier och sprida med effekt hotellets hållbarhets strategi. Syftet med kursen är att du förstår relationen mellan företagets strategi att kommunicera det till alla dina kunder: leverantörer, samarbetspartner, medarbetare men främst till dina olika gäster och effektivt sätt använda sociala medier för att skapa förtroende, nytta och ett starkare varumärke. Vidare fokuserar kursen på de viktigaste delarna för att lyckas: strategi, innehåll och operativt arbete. Kursen börjar med grunderna inom dagens marknadsföring och varför begrepp som målgrupp, budskap och mottagare inte kan behandlas som förr. Vi går genom de vanligaste sociala medierna och vi studerar på framgångsrika exempel inom branschen men också inom B2C, B2B och offentlig verksamhet

Försäljning och merförsäljning (10p)

Målet med kursen är att den studerande skall vara väl insatt i försäljning och merförsäljning och dess positiva påverkan på kundens upplevelse. Försäljningen är en betydande del av serviceutbudet till kunden och är också central för företaget. Att koppla försäljningen till ekonomi och Revenue ger ökad förståelse för affärsnyttan i företaget. Även att kunna hantera och utnyttja CRM-system, kunddatabaser. Kunna sälja genom digitala kanaler och hantera sociala medier, bemöta gäst kommentarer. Hur gör man företagets produkter attraktiva, olika paketeringar och kombinationer samt göra bra erbjudanden till kunden.

Human Resources – arbetsrätt, administration, kommunikation (30p)

Målet med kursen är att den studerande skall ha kunskap om vilka lagar och avtal som reglerar anställningsförhållanden inom besöksnäringen. Kunna tillämpa dessa utifrån ett personalansvarsperspektiv. Känna till arbetsmarknadens parter och hur de samverkar. Grundläggande kunskaper om kollektivavtalet och dess tillämpning. Arbetstidsregler. Vidare skall den studerande tränas i att hantera företagets mänskliga resurser, operativt och strategiskt. Att ha goda kunskaper om rekrytering, introduktion, pedagogik, mänskliga beteenden, motivera och handleda sina medarbetare och utveckla personalgruppen mot uppsatta mål. Kunna deltaga utan att ha yttersta ansvaret när det gäller avveckling, uppsägningar och omorganisationer. Konflikthantering. Kunskap i mötesteknik. Bemanning, schemaläggning och kännedom om vanligt förekommande system. Ta tillvara varje medarbetares unika förmåga att bidra till arbetsgruppen, värna mjuka värderingar. Aktivt arbeta med mångfaldsstrategi.

Hållbar verksamhetsutveckling (10p)

Målet med kursen är att den studerande skall vara insatt i vilka kriterier som gäller för hållbar turismutveckling inom besöksnäringen och inse det egna företagets del i det. Kunna implementera och utveckla de olika delarna i samspel med sin personalgrupp. Hållbarhetsfrågan är en del av företagets kvalitetssäkring. I takt med internationaliseringen måste man kunna kvalitetssäkra sin produkt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Göra en hållbarhetsplan samt upprätta en åtgärdslista med utgångspunkt från den egna verksamheten.

Interkulturella relationer (10p)

Målet med kursen är att den studerande skall ha en god insyn och förståelse för interkulturella skillnader. Besöksnäringen präglas av internationella relationer såväl vad gäller anställda som kunder. Förstå vikten av att kreativt använda kulturella skillnader, likväl som olika språkkunskaper för att uppnå ett optimalt resultat och en förhöjd kvalitetsupplevelse. Genom förståelse och kunskap om mångfald skapas stolthet hos personalen och en ökad arbetsglädje.

LIA 1 (40p)

Målet med kursen är att de studerande skall förankra de kunskaper de fått fram till LIA-starten. De följer och samarbetar dagligen med en handledare på företaget. Studenten får kunskap om vilka förväntningar och krav som hör ihop med yrkesrollen. Man får djupare insikt och förståelse för branschen och olika karriärvägar. LIA 1 infaller under den andra terminen i utbildningen. Föra att optimera LIA 1 skall bland annat följande kurser vara påbörjade eller avklarade

 • Försäljning och distribution
 • Marketing and Brand Management
 • Arbetsrätt, lagar och avtal
 • Human Resources
 • Team Management

Efter LIA har studenten tagit ansvar för sin yrkesroll, fått omsätta sina kunskaper i praktiken, fått arbeta tätt med handledaren och övrig personal på företaget, fått en insikt i branschens villkor, fått nya kontakter i branschen. Studenten får LIA uppgifter och skall skriva en rapport. Stor vikt läggs vid personlig reflektion kring den egna lärandeprocessen.

LIA 2 (50p)

Målet med kursen är att den studerande skall kunna uppnå full förståelse och insikt i de dagliga arbetsuppgifterna som en mellanchef i
besöksnäringen har. Stor vikt läggs vid förmågan att kunna koppla ihop teori med praktik och hur man reflekterar kring det egna lärandet. Innan LIA2 skall även kursen Revenue Management, ekonomi och kalkylering vara klar. Den studerande skall arbeta med ekonomi och få förståelse för det ekonomiska flödet i verksamheten. Vidare skall den studerande kunna beskriva personalpolicies, ledarskapsfilosofi, hur företaget är organiserat,hur man arbetar med rekrytering, introduktion och andra personalfrågor. Säkerhet och beredskapsplan. Stor vikt läggs vid hur man arbetar med mångfald, kundvård, gästhantering och problemlösning. LIA-uppgifter, rapport och utbyte av erfarenheter med kurskamrater, gemensam bearbetning av bägge LIA-perioderna.

Marknadsföring och varumärkesbyggnad (15p)

Kursen är en grund till den kurs sam handlar om marknadsföring och försäljning i digitala kanaler. Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap i:

 • Intern och extern marknadsföring
 • Omvärldsbevakning, marknadsanalys och marknadsplan.
 • Brand management och hur man förankrar och förvaltar ett varumärke internt och externt.
 • Story telling, att bli omtalad. Hur man utvecklar affärer.
 • Hur man aktivt arbetar med marknadsföringen för att öka företagets värde gentemot kunderna/gästerna.
 • Identifiera våra USP:ar, varför skall gästen komma just till oss?
 • Aktivt arbeta med företagets värdegrund och utveckla en företagskultur
 • Konceptutveckling

Team Management, ledarskap och kommunikation (30p)

Målet med kursen är att den studerande skall kunna leda sin personalgrupp i det dagliga operativa arbetet. Med hjälp av en tydlig självinsikt, personlighetsprofil och personstilstest så kartläggs det personliga ledarskapet. Förståelse för grupprocesser, hur gruppen fungerar och hur ledaren interagerar med gruppen. Undersökning av olika ledarstilar och hur de fungerar. Att våga fatta beslut. Gruppdynamik. Hur fungerar en grupp? Hur kan jag hjälpa gruppen och individen att prestera sitt bästa? Att utveckla sin förhandlingsteknik. Att vara lösningsorienterad, ha rätt attityd och inställning. Att skapa ett professionellt team, som samverkar. Hur uppnår man individuella och gemensamt uppsatta mål (måluppfyllelse). Optimera och använda de resurser man faktiskt har i form av personal och ekonomiska resurser. Träning i att vara förberedd på oförutsedda händelser.

Tillgänglighet, säkerhet och beredskap (15p)

Målet med kursen är att den studerande skall kunna implementera ett heltäckande säkerhetstänkande i verksamheten. Göra en riskanalys för plötsliga och oväntade händelser som blir allt vanligare i en globaliserad värld. Lägga upp en beredskapsplan och systematiskt kunna arbeta med förebyggande åtgärder för att förebygga ohälsa och förhindra olycksfall och arbetsskador. Grunderna i arbetsmiljölagen, arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön samt skyldigheten att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Kunskap om brand, stöld, rån och bedrägeri. I kursen ingår även tillgänglighet dvs att kunna anpassa verksamheten efter kunder med särskilda behov. Känna till gällande lagstiftning samt arbeta med tillgänglighet som en del av företagets strategi.