Kursplan för Management inom Hotell och Besöksnäringen

Övergripande kursplan för Management inom Hotell och Besöksnäringen

Kurs Poäng
Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10
Besöksnäringen som industri 10
Hållbarhet och tillgänglighet 10
Säkerhet och beredskap 10
Guest Relations Management, GRM 20
Mångfald och Interkulturella relationer 10
Marknadsföring, digitala kanaler 30
Försäljning och merförsäljning, paketering 15
Ekonomi, affärsmannaskap och Revenue Management 25
Arbetsrätt, lagar och avtal 10
Human Resources Management 15
Ledarskap och projektledning 20
Examensarbete, fördjupningsuppgift 25
LIA 1 40
LIA 2 50
TOTALT 300

 

Kompetensportfölj och entreprenörskap

Det här är en introduktionskurs där du ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för din kompetensutveckling.

Besöksnäringen som industri

Syftet med kursen är att du ska känna till hur hotell- och turistindustrin utvecklats samt pågående trender såsom  internationalisering, konceptualisering, automatisering, digitalilisering samt Guest Relations Management. Detta är en orienteringskurs som utgör en plattform och sätter övriga kurser i ett sammanhang. Viktigt är också att du ska känna till hur Sverige som destination utvecklas och vilka planer som finns för framtiden.

Hållbarhet och tillgänglighet

En viktig kvalitetssäkringskurs som fokuserar  på hållbar utveckling. Syftet med kursen är att du ska vara väl insatt i vad hållbar turismutveckling innebär. Under kursen går vi igenom kriterier och styrsystem som gäller för en hållbar turismutveckling inom näringen samt tillämpning av internationella standarder, styrsystem och märkningar. I kursen ingår även tillgänglighetsturism.

 

Säkerhet och beredskap

Detta är också en kvalietssäkringskurs. Efter avslutad kurs  kan du göra riskanalys utifrån olika verksamheters förutsättningar. Även upprätta en beredskapsplan/manual samt kartlägga behovet av olika utbildningsinsatser. Även vara  insatt i de lagar och regler som rör ansvar och säkerhet. I kursen ingår HLR.

 

Guest Relations Management, GRM

Inom besöksnäringen är kundfokus alltid central. Kundens förväntan gällande service och tillgänglighet ökar i takt med att artificiell intelligens (AI) ökar. Det ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att skapa mervärde utifrån en tydlig värdegrund. Problemlösning är ett viktigt område. Det handlar om att långsiktigt och professionellt arbeta med kundens behov och att vara proaktiv. Rätt bemötande och inställning är en framgångsfaktor inom besöksnäringen. Kursen kopplas till kvalitetssäkringskurser: tillgänglighet, säkerhet och beredskap samt interkulturalitet.

Mångfald och interkulturella relationer

Kursen ger dig kunskap och förståelse för hur du skapar dynamiska möten över kulturgränser. Besöksnäringen är interkulturell, såväl vad gäller kunder som anställda. Det är den internationella turismen till Sverge som också den ökar mest.Under kursen fördjupar vi oss också i mångfald utifrån ett värdegrundspespektiv i syfte att få ett optimalt resultat och en förhöjd kvalitetsupplevelse för kund och kolleger.

Marknadsföring, digitala kanaler

Under den här kursen lär du dig bland annat att göra olika analyser kopplat till marknadsföring såsom omvärldsbevakning, marknads- och konkurrensanalys. Detta kopplas till att lägga en marknadsplan och aktivt arbeta med att förvalta ett varumärke internt och externt. Utifrån ett värdegrundsperspektiv och utveckla en företagskultur samt varumärkesbyggnad. Du lär dig också att använda olika digitala kanaler kopplat till marknadsföring, Guest Relations och försäljning.

Försäljning, merförsäljning och paketering

Målet med kursen är att du blir insatt i försäljning och merförsäljning och dess positiva inverkan på kundens upplevelse. Du lär dig att hantera CRM-system och kunddatabaser. Även att använda olika försäljningskanaler och hantera sociala medier. Utveckla företagets produkter på ett attraktivt sätt med hjälp av olika paketeringar och kombinationer.

Ekonomi, affärsmannaskap och Revenue Management

Syftet med kursen är att den studerande skall få kunskap i ekonomi: lägga budget, prognos och sätta budgetmål samt uppföljning av dem. Prissättning och kalkyl samt hur man arbetar med Revenue Management inom branschen. Att driva mot vinst med bibehållen kundnöjdhet. Även fokusera på positiva attitydsmål och värderingar. Att skapa attraktiva erbjudanden.

Arbetsrätt, lagar och avtal

Här lär du dig om vilka lagar och avtal som reglerar anställningsförhållanden inom besöksnäringen samt  kunna tillämpa dessa utifrån ett personalansvarsperspektiv. Du ska känna till arbetsmarknadens olika parter och hur de samverkar. Du lär dig också kollektivavtal och dess tillämpning på bl.a arbetstidsregler och schemaläggning.

Human Resources Management

Du får kunskap i de olika processer och arbetsområden som ingår i en personalavdelnings ansvar. Även tillämpad HR utifrån en daglig drifts perspektiv. HRM på en strategisk nivå innefattar rekrytering, lönesättning, Talent Management och personalvård. På driftsnivå arbetar man utifrån strategi. Kursen ger dig de verktyg du behöver för att hantera företagets mänskliga resurser såväl operativt som strategiskt.

Ledarskap och projektledning

Den här kursen fokuserar på ledarskapets olika aspekter. Du får kunskap om olika verktyg och modeller som används inom ledarskap, kommunikation och organisation. Med hjälp av tidigare erfarenheter och intresse kan du utveckla ditt ledarskap och förmåga att aktivt arbeta med grupper och grupputveckling/dynamik. I kursen ingår projektledning samt delmoment som retorik- och presentationsteknik

Examensarbete, fördjupningsuppgift

Syftet med fördjupningsuppgiften är att du ska använda den  samlade kunskap som utbildningen givit genom att du fördjupar dig i ett ämne eller en frågeställning som är kopplad till yrkesrollen. Du ska, utifrån en given mall, undersöka något område som är kopplad till branschen.