LIA-processen – så fungerar det

På TEC Travel Education Centre anser vi att LIA-processen är en av de allra viktigaste momenten i studentens utbildning. Här får den studerande träna i de kunskaper hon/han lärt sig under den skolförlagda delen av utbildningen för att skaffa sig färdigheter och kompetenser inom området. Det är ett tillfälle att förstå den framtida yrkesrollen och branschen. Det är också en träning att söka sig till arbetslivet och att söka jobb. Därför lägger vi stor vikt och tid både för den studerande enskilt, men även i grupp och klass att söka LIA-plats och studera branschen och företag.

Processen att söka och välja LIA-plats är därför något som den studerande sköter själv. Utbildningsledare och andra lärare stödjer självklart studenten i processen att söka LIA-plats och då TEC Travel Education Centres kontaktnät är stort så får vi självklart många förfrågningar från företag som söker studenter inom olika kunskapsområden. Dessutom har vi kontakt med alla företag där vi tidigare har haft studenter och som oftast är intresserade av att ta emot flera.

När studenten valt LIA-företag sluts en handlingsplan mellan studenten och ansvarig handledare på företaget. Handlingsplanen utgör grunden för studentens läroprocess och roll under de veckorna praktiken löper.

Under LIA-perioden besöker utbildningsledaren alla studenter och fungerar även som distanshandledare och kontaktperson vid olika situationer.

LIA-processen punkt-för-punkt

  1. Studenten tar själv kontakt med det/de företag som han/hon är intresserad av att utföra sin LIA-period tillsammans med.
  2. När studenten och aktuellt företag fattat intresse för varandra kommer de överens om att studenten ska utföra sin LIA-period på aktuellt företag
  3. En handledare på företaget utses och ansvarar för kontakten med student och TEC Travel Education Centre
  4. Studenten bestämmer tillsammans med handledaren, vilka moment/inriktningar som LIA-perioden ska bygga på. Momenten/inriktningarna bygger på de delar av utbildningen som skett innan aktuell LIA-period. En handlingsplan upprättas mellan student, företag och TEC Travel Education Centre.
  5. Handledaren på företaget får information och stöd från Utbildningsledaren på TEC Travel Education Centre inför LIA-perioden
  6. Studenten ska under LIA-perioden utveckla sin förvärvade kompetens från de tidigare skolbaserade kursmomenten.
  7. Tillsammans med handledare och övriga anställda ska studenten delta i flertal olika förekommande kunskaper och färdigheter som krävs av yrkesrollen och tränas att kunna genomföra dessa självständigt.
  8. Handledaren ansvarar för att LIA-studenten får förståelse för den egna arbetsrollens krav och förbereder sig för yrkeslivet efter slutförd utbildning.
  9. Studenten ska också få möjlighet att knyta värdefulla kontakter och skapa förutsättningar för anställning inom branschen efter slutförd utbildning.