Kursplan för Diplomerad reseledare och turistguide enligt EU standard 15565

Totalt 1600 timmar varav 600 timmar är under ledning av lärare/handledare

Guidetekniker – 6 veckor

Målet med kursen är att den studerande på egen hand och på ett personligt sätt kunna utforma sin guidning. För en turistguide är den egna personligheten och kunskapen de viktigaste arbetsverktygen. Kursen är en fördjupning av ”Ledarskap, gruppdynamik och kommunikation” I blocket ingår teoretisk och praktisk övning av:

 • Framträdande och uttrycksätt
 • Röstvård, mikrofonteknik
 • Kroppsspråk
 • Formulering och ordval
 • Interaktion med kunden och anpassning av material
 • Virtuella hjälpmedel

Destinationskunskap – 6 veckor

Målet med kursen är att den studerande ska hitta relevant information med hjälp av litteratur och internet. Även förstå sammanhang utifrån historiska skeenden samt kulturella strömningar. Arkitektur, litteratur, konst, filosofi, politik och samhällsekonomi.

Kursen innehåller följande moment:

 • söka relevanta källor
 • kunna analysera historiskt material
 • vara väl insatt i följande kunskapsområden: miljö, kultur, ekonomi och samtida samhälle

Hållbarhet, tillgänglighet samt säkerhet och beredskap – 3 veckor

Målet med kursen är att de studerande skall vara väl insatt i och en aktiv del av Hållbar utveckling.

I kursen ingår:

 • bakgrunden till en hållbar turismutveckling utifrån miljö, kultur människor och ekonomi.
 • tillgänglighet, utifrån kunder med särskilda behov
 • olika typer av sociala problem som turismen kan vara upphov till och hur dessa kan reduceras.
 • uppförandekoder, styrsystem och märkningar behandlas såsom ISO för möten, Swedish Welcome, Svanen, EU blomman, uppförandekoden för skydd av barn mot kommersiell exploatering etc.
 • hur man jobbar med olika typer av kvalitetssäkringsystem, policys och hållbarhetsanalyser.
 • hur man producerar ett arrangemang utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • göra riskanalyser och anpassade beredskapsplaner
 • HLR utbildning

Ledarskap, gruppdynamik, presentationsteknik och kommunikation – 3 veckor

Målet med kursen är att den studerande skall:

 • med hjälp av personprofilering samt interaktion med andra studerande och läraren kartlägga det egna ledarskapet
 • vara väl insatt i hur en grupp fungerar och agerar
 • träna retorik och argumentationsteknik
 • presentationsteknik. Hur fångar man gruppens uppmärksamhet, hur sätts material samman för att väcka intresse
 • strukturera material och optimera tidsplaneringen
 • vet hur interkulturella relationer påverkar utförandet. Skapa dynamiska möten

Kundservice, kundnöjdhet och varumärkesbyggande – 2 veckor

Målet med kursen är att den studerande på ett interaktivt och aktivt sätt skall kunna tillämpa kundservice. Kursen innehåller följande moment:

 • affärsidé och policy kopplat till kundens upplevelse
 • vikten av att vara en del av ett varumärke för att stärka upplevelsen
 • olika typer av Customer Relations Management (CRM) system
 • problemlösning
 • reklamationshantering

Evenemang, mässor, kryssningar och temaarrangemang – 2 veckor

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • vara väl insatt i kryssningsverksamheten och dess behov
 • vara väl insatt i MICE (Meetings, Incentives, Congresses and Events). Kunna planera och leda olika specialuppdrag i samband med mässor
 • Kunna ta hand om Hospitality Desk samt VIP kunder
 • På ett kreativt sätt kunna ge projektledare innehållsrika förslag på genomförandet av evenemang

Affärsmannaskap, försäljning och marknadsföring – 2 veckor

Målet med kursen är att den studerande ska driva ett eget företag eller kunna ta administrativt ansvar för planläggning av evenemang/evenemang/guidade turer och innehåller följande moment:

 • Företagsekonomi och entreprenörskap (budget, moms etc)
 • Prissättning, täckningsbidrag och Revenue
 • Lagstiftning som är kopplad till resandet samt försäkringar
 • Offerter och säljbrev. Affärsengelska.
 • Marknadsföringsmaterial, produktblad
 • Marknadsföringskanaler, e-handel
 • Säljteknik och merförsäljning
 • turistguidens arbetsvillkor

Paketering av upplevelser – 4 veckor

Målet med kursen är att den studerande praktiskt ska:

 • utifrån definition av upplevelse ta fram olika paketlösningar till olika målgrupper.
 • prissätta evenemang utifrån säsong, antal, innehåll osv.
 • utifrån bland annat paketreselagstiftningen göra riskanalyser i syfte att ta fram ”säkra” upplevelser.
 • veta vilka säkerhetskrav som skall ställas på uppdragsgivare och underleverantörer samt på det egna genomförandet

Examensarbete – 4 veckor

Målet med kursen är att den studerande skall:

 • kunna skriva en rapport utifrån ett akademiskt format
 • kunna finna och strukturera material på ett korrekt och intressant sätt
 • kunna fördjupa sig, i en för utbildningen, intressant frågeställning
 • visa prov på egen kreativitet och analysförmåga
 • kunna redovisa egen rapport och opponera på någon annans

Praktik – minst 10 veckor

I samband med praktiken omsätter den studerande teori och praktik i verkligheten. Kursen ger den studerande möjligheten att bli en del av en arbetsplats och under handledning. På så sätt fördjupas kunskapen och den studerande mognar i yrkesrollen.

Praktiken utvärderades såväl under pågående som avslutat period.

 • den studerande skall bli en del av arbetsplatsen
 • den studerande skall få återkoppling
 • den studerande skall reflektera och analysera sin egen insats