Kursplan för Destination Management, incoming tourism

Övergripande kursplan för Internationell reseagent, inkommande turism

Kurs Poäng
Avtals – och affärsjuridik 20
Destinationskunskap 30
Examensarbete, fördjupningsuppgift 25
Hållbarhet och tillgänglighet 15
Interkulturella relationer och kommunikation 15
Internationell turism och svensk besöksnäring 15
Koncept – och konceptutveckling 20
LIA 1 70
LIA 2 50
Marknadsföring, försäljning, merförsäljning och E-handel 45
Organisationsutveckling, projektledning och affärsmodeller 20
Produktion, paketering, prissättning och Revenue Management 60
Säkerhet och beredskap, kvalitetssäkring och kundnöjdhet 15
TOTALT 400

 

Avtals – och affärsjuridik, 20 p

Syftet med kursen är att den studerande skall kunna upprätta olika typer av juridiskt bindande avtal vilket utgör en betydande del av yrkesrollen.

Målet med kursen är att den studerande skall:

 • Ha kunskap om vilka lagar och regler som omgärdar rese- och turismindustrin samt närliggande branscher
 • Kunna läsa och förstå samt själv kunna upprätta avtal med paragrafer och klausuler
 • Kunna läsa och förstå samt själv upprätta kommersiella avtal och kontrakt

Destinationskunskap, 30 p

Inom ramen för yrkesrollen sker en aktiv försäljning av Sverige och/eller i kombination med andra nordiska destinationer eller destinationer i området kring Östersjön. Syftet med kursen är att ge den studerande  mycket god kunskaper i destinationsgeografi och olika produkter och möjlig kombinationer.

Målet med kursen är att den studerande skall ska ha

 • djupgående kunskap om Sverige och övriga Norden samt
  nyckeldestinationer i Baltikum ur ett destinationsperspektiv
 • djupgående kunskap om befintliga produkter samt utvecklingsmöjligheter
 • så omfattande kunskaper att den studerande fritt och på egen hand kan sätta ihop ett kommersiellt turistarrangemang utifrån uppdragsgivarens behov

Examensarbete, fördjupningsuppgift, 25 p

Syftet med examensarbetet är att den studerande skall visa prov på den samlade kunskap utbildningen gett genom att fördjupa sig i något ämne/frågeställning som är kopplad till yrkesrollen.

Målet med kursen är att den studerande ska

 •  Individuellt eller i grupp om 2 på egen hand och under handledning och i projektform genomlysa en problematik eller möjlig utveckling som är kopplad till en turismprodukt eller företag utifrån yrkerollsperspektiv
 • skriva rapporten i enlighet med formellt akademiskt format dvs inledning, problemformulering, undersökning, redovisning av resultat samt efterföljande diskussion och sammanfattning
 • redovisa examensarbetet i hel klass för att på så sätt öka, och inte minst fördjupa, kunskapen hos studiekamrater och ledningsgrupp
 • träna opponering och kritisk källgranskning

Hållbarhet och tillgänglighet, 15 p

Syftet med kursen är att vara väl insatt i hur Sverige satsar bl.a på hållbarhet i marknadsföring och som säljargument. I utvecklingen av svensk turism betonas hållbarhetsfrågan.

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Vara väl insatt i vilka kriterier och styrsystem som gäller för hållbar turismutveckling inom näringen
 • Kunna arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån ett kvalitetssäkringsperspektiv.
 • Upprätta riktlinjer
 • Känna till och kunna tillämpa internationella standarder, styrsystem samt märkningar. Känna till och kunna tillämpa svenska kvalitetsmärkningar
 • På egen hand och i grupp kunna göra en hållbarhetsanalys med åtgärdslista och uppföljning. Diskutera möjligheter och eventuella problem gällande hållbarhet samt aktivt kunna identifiera möjliga lösningar/åtgärder
 • Kunna lägga upp arrangemang för personer med särskilda behov (tillgänglighetsturism)

Interkulturella relationer och kommunikation, 15 p

Yrkesrollen bygger på att ha många internationella kontakter och måste därmed känna till och förstå dynamiken i interkulturellt präglade kulturer. Kunna verka i internationella sammanhang.

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Ha kunskap, insyn och förståelse för interkulturella likheter och skillnader
 • Praktiskt kunna tillämpa den positiva dynamik som uppstår vid interkulturella möten och kontakter
 • I framtagandet av turistarrangemang kunna ta hänsyn till interkulturella skillnader och optimera uppdragsgivarens/kundens upplevelse
 • Träna branschengelska

Internationell turism och svensk besöksnäring, 15 p

Den studerande ska känna till hur rese- och turismindustrin utvecklats samt pågående trender.

Målet med kursen är att ge den studerande ett sammanhang för hela näringen via:

 • Turismens historia och utveckling. Branschkunskap
 • Svaret på varför och hur turistindustrin har blivit en av världen största och snabbast växande industrier
 • Förmågan att se trender och utveckling samt göra framtidsprognoser. Vi fördjupar oss särskilt i den svenska nationella strategin samt hållbar besöksnäring. Vidare en fördjupning i turistintensiva länders erfarenheter som kopplas till LIA

Koncept och konceptutveckling, 20 p

Syfte och mål med kursen är att lära sig hur man i syfte att öka lönsamheten inom verksamheten arbetar med konceptutveckling. Det handlar om att differentiera produkten för att och göra det lättare för kunden att välja. Generellt måste vi i Sverige bli bättre på att ta fram olika koncept. Tanken är att bättre kunna kommunicera med sin/sina kundgrupper samt att skapa unika produkter. I den här kursen får den studerande lära sig projektledning i samband med konceptutveckling. Fokus är en ökad kommersialisering, produktförädling och inte minst lönsamhet.

Organisatoriskt sker konceptutveckling oftast i projektform.

 • hur jobbar man strukturerat med projekt
 • hur bygger man upp ett koncept: analys, målgrupp samt innehåll

LIA 1, 70 p

Målet med LIA1 är att den studerande ska:

 • Under handledning och under en längre period vara verksam i yrkesrollen
 • Driva ett eget projekt
 • Få insyn i hur branschen fungerar
 • Skapa nätverk

LIA 1 görs med fördel utomlands för att ”importera” kunskap.

LIA 2, 50 p

Målet med LIA 2 är att den studerande ska:

 • Under handledning och under en längre period vara verksam i yrkesrollen
 • Få insyn i hur branschen fungerar
 • Skapa nätverk

LIA-perioden är tillräckligt lång/omfattande för att den studerande på egen hand skall kunna tillämpa de teoretiska block som ingår i utbildningen. Praktiken löper under en längre och sammanhängande period och minst en gång i samband med högsäsongen. På så sätt får den studerande inblick i produktionscykeln. LIA 2 görs i första hand i Sverige och skall leda till anställning.

Marknadsföring, försäljning, merförsäljning och E-handel, 45 p

Syftet med kursen är att den studerande skall vara väl insatt i gällande teorier inom marknadsföring samt kunna tillämpa dem utifrån varierande och, för yrkesrollen, typiska scenarier.

 • Förstå och kunna tillämpa marknadsföring i olika kanaler och forum inklusive sociala medier och online. I kursen ingår att skapa en hemsida samt aktivt jobba med dess innehåll.
 • Kunna göra analyser och ta fram marknadsföringsmaterial
 • Förstå och tillämpa betydelsen av samverkan mellan olika aktörer som en central del i marknadsföringen
 • Aktivt kunna arbeta med mässor och konferenser både som deltagare som delaktig arrangör
 • Jobba med försäljning och merförsäljning utifrån paketering och koncept.
 • Vara väl insatt i e-handel och hur den bidrar till en ökad försäljning.
 • Använda Google AdWords och Google Analytics

 

Organisationsutveckling, projektledning och affärsmodeller, 20 p

Syftet med den här kursen är att kunna agera professionellt i yrkeslivet utifrån den studerandes egna förutsättningar. Även i samspel med sin omgivning. Organisationsutveckling är viktigt för att skapa en dynamisk organisation med fokus på kund, kvalitet och försäljning. Vi tittar på olika affärsmodeller och nyttan med dem. Hur de påverkar lönsamhet och kundnöjdhet

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Kunna tillämpa olika organisationsstrukturer utifrån verksamhet och verksamhetsmål
 • Kunna leda en arbetsgrupp
 • Arbeta i projekt i matrisorganisation
 • Ha kunskap om hur gruppen fungerar. Process och dynamik
 • Med hjälp av en personlighetsprofil kartlägga det egna ledarskapet.

Utifrån den undersöka och förstå olika ledarstilar.
Vi studerar grupprocesser och organisatoriska strukturer samt
kommunikation kopplad till ledarskap som bl.a. tränas i form av rollspel. Arbetsrätt ingår även i kursen.

Produktion, paketering, prissättning och Revenue Management, 60 p

Detta är en kurs som är omfattande och komplex och som kräver träning.

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Kunna producera, kalkylera och paketera ett turistarrangemang.
  Yrkesrollens fokus ligger i första hand på paketering och kalkyl samt försäljning och marknadsföring. Viktigt därför att:
 • Förstå hur själva produktdelen hänger samman med annan paketering för att bättre kunna förstå den slutliga produkten
 • Jobba med kvalitetsuppföljning (olika system för kvalitetssäkring) och optimeringssystem, exempelvis Revenue Management

Säkerhet och beredskap, kvalitetssäkring och kundnöjdhet, 15 p

Syftet med kursen är att identifiera olika risker som resandet innebär. Forskning visar att resenärer utsätter sig för större risker vid resa än i sitt vardagsliv. Att ta hänsyn till säkerhetsaspekten är därför av största vikt i alla typer av turistarrangemang.

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Kunna implementera ett heltäckande säkerhetstänkande i verksamheten/turistarrangemanget/processen
 • Arbeta förebyggande med riskanalyser, åtgärdsplaner, beredskapsmanualer samt system för uppföljning
 • Hantera plötsliga och oväntade händelser som blir allt vanligare i en globaliserad värld
 • Känna till lagar och regler som rör säkerhet och som omgärdar resandet
 • Känna till olika, och för branschen tillämpliga, kvalitetssäkringssystem
 • Ha HLR-utbildning

Kursen går ut på att den studerande aktivt skall kunna välja och implementera olika typer av system för kvalitetssäkring i syfte att kunna mäta kundnöjdheten. På så sätt kan man fokuserat arbeta med att anpassa produkten utifrån kundgrupp och säkra leveransen i alla steg.