Kursplan för Auktoriserad Stockholmsguide

Branschkunskap med fokus på den svenska nationella strategin, projektet hållbar besöksnäring samt destination och varumärket Stockholm, 5 timmar

Den studerande skall ha en god kunskap om turismens utveckling i allmänhet och i Sverige med fokus på Stockholm i synnerhet.  Även skärgården och närområden för att kunna ”leva” varumärket och bli en tydlig representant för dess värden. En fördjupning i hållbar turismutveckling som är en viktig del i Stockholmsstrategin.

Historia i Sverige i allmänhet. Stockholm med närområden inklusive Skärgården, 35 timmar

Kursen fokuserar på litteratur, arkitektur, befolkningsutveckling,  konst och samhällskunskap med fokus på en svensk kultur och traditioner. Vi fördjupar oss i Stockholm.

Följande delkurser ingår:

  • Historia – politisk, social och ekonomisk historia, arkeologi, konsthistoria och arkitektur.
  • Miljö – geografi och geologi, naturskydd ex. ekosystem och fridlysta områden. Flora och fauna, ekologi, industrins och jordbrukets inverkan på miljön, väder och klimat. EKO parken.
  • Kultur – konst (teater och visuell konst) och litteratur. Seder och bruk, fornminnesforskning, traditioner och mytologi, berömda historiska personligheter på riksplanet och lokalt.
  • Ekonomi – jordbruk, skogsbruk, fiske, ekologisk odling, viltvård.
  • Tillverkningsindustrin – Sveriges basindustri, tjänsteproduktion.
  • Samtida samhälle – lagstiftning och politiska system, social välfärd, utbildning och sjukvård. Vetenskap. Mångkulturella frågeställningar. Mat och dryck. Fritid och rekreation. Kända personer.

Värdskap, kundservice och försäljning, 10 timmar

När kunden söker upp en guide är det inte bara information hon/han vill ha. Guiden skall förhålla sig till kunden på ett coachande sätt genom att ställa rätt frågor, lyssna och anpassa arrangemanget efter kundens önskemål. Även aktivt jobba med problemlösning och merförsäljning.

 

Guideteknik och guidefärdigheter, 35 timmar

Kursen har som mål att den studerande på egen hand skall kunna utforma sin guidning. För guiden är den egna personligheten och kunskapen det viktigaste arbetsverktyget. I blocket ingår teori och praktisk övning av:

– Presentationsteknik, framträdande och uttrycksätt
– Mikrofonteknik, hörbarhet och andningsteknik
– Kroppsspråk inkl. hållning och ögonkontakt
– Röst- och talvård, uppförande och personligt uppträdande samt stil och ordval
– Frågehantering och tidsplanering
– Urval, struktur och presentation av information, tydliga förklaringar och beskrivningar av tydliga mål
– Stress
– Transferövningar
– Kännedom om den Europeiska Standarden för EN 15565 för turistguider.

Ledarskap och gruppdynamik. Interkulturella relationer. Guidning av personer med särskilda behov. Säkerhet och beredskap, 25 timmar

Vi jobbar med ledarskap utifrån yrkesrollens förutsättningar och behov samt olika aspekter av gruppdynamik. Viktigt att förstå interkulturella skillnader för att skapa dynamiska möten och möjligheter. Kursen omfattar även hur olika turistarrangemang anpassas till kunder med särskilda behov. Vidare tränas den studerande i att lägga upp säkra arrangemang, beredskapsplaner, att förebygga risker samt utbildas i HLR för att bättre kunna förebygga och hantera plötsliga och oväntade händelser. Kursen är en fördjupning i blocket ”Guideteknik och guidefärdigheter”.

Affärsmannaskap, 10 timmar

Målet med kursen är att de studerande skall lära sig hur man startar och driver ett eget företag inom turistbranschen. Även kunna paketera olika typer av turistarrangemang samt marknadsföra dem med hjälp av olika medier. I kursen ingår också yrkesestetik, kunskap om guideföreningar, guidens arbetsvillkor. Även viss baskunskap i ekonomi samt kunskap om den lagstiftning som är relevant inom ramen för turism.

Övrigt

Efter fullgjord utbildning med minst 85% närvaro och lägst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen utfärdas ett diplom. Visit Stockholm utfärdar en guidelegitimation som bevis på erhållen auktorisation. Guidelegitimationen bär både Stockholm stads logotype S:t Erik och varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. I kursen ingår tillståndet att guida i Stadshuset.

Studierna bedrivs på deltid kvällar och vissa helger. Den studerandes kunskaper kontrolleras såväl skriftligt som muntligt. Räkna med självstudier ca 10-15 timmar/vecka.

Betygsskala: VG, G och IG. Obligatorisk närvaro minst 85%

VG – den studerande kan terminologi, teori och metod. Dessutom kan guiden fritt och aktivt tillämpa kunskapen i guiderollen och utifrån olika frågeställningar. I tillägg har hen en fördjupad kunskap inom de olika kurserna. Minst 85% närvaro.

G – den studerande kan tillämpa terminologi, teori och metod. Minst 85% närvaro.

IG – den studerande har inte tillgodogjort sig tillräckliga kunskaper i terminologi, teori och metod. Den studerande har hög frånvaro