Kursplan för Reseagent, inkommande turism

Övergripande kursplan för Internationell reseagent, inkommande turism

Kurs Poäng
Avtals – och affärsjuridik 20
Destinationskunskap 30
Examensarbete, fördjupningsuppgift 25
Hållbar turismutveckling 15
Interkulturella relationer 10
Internationell turism och svensk besöksnäring 20
Koncept – och konceptutveckling 20
LIA 1 70
LIA 2 50
Marknadsföring, försäljning, merförsäljning och E-handel 40
Organisationsutveckling, projektledning och affärsmodeller 15
Produktion, paketering, prissättning och Revenue Management 65
Säkerhet och beredskap, kvalitetsäkring och kundnöjdhet 20

 

Avtals – och affärsjuridik, 20 p

Att upprätta olika typer av juridiskt bindande avtal utgör en betydande delav yrkerollen. Målet med kursen är att den studerande skall:

 • Veta vilka lagar och regler som omgärdar rese- och turismindustrin samt närliggande branscher
 • Kunna läsa och förstå samt själv kunna upprätta avtal med paragrafer och klausuler
 • Kunna läsa och förstå samt själv upprätta kommersiella avtal och kontrakt

Destinationskunskap, 30 p

Inom ramen för yrkesrollen sker en aktiv försäljning av Sverige och/eller i kombination med andra nordiska destinationer eller destinationer i området kring Östersjön. För det ändamålet krävs en mycket god kunskap i destinationsgeografi och olika produkter och möjlig kombinationer.

Målet med kursen är att den studerande skall ska ha

 • djupgående kunskap om Sverige och övriga Norden samt nyckeldestinationer i Baltikum ur ett destinationsperspektiv
 • djupgående kunskap om befintliga produkter samt utvecklingsmöjligheter
 • så omfattande kunskaper att den studerande fritt och på egen hand kan sätta ihop ett kommersiellt turistarrangemang utirån uppdragsgivarens behov

Examensarbete, 25 p

Syftet med examensarbetet är att den studerande skall visa prov på den samlade kunskap utbildningen gett genom att fördjupa sig i något
ämne/frågeställning som är kopplad till yrkesrollen.

Målet med kursen är att den studerande ska

 • Individuellt eller i grupp om 2 på egen hand och under handledning och i projektform genomlysa en problematik eller möjlig utveckling som är kopplad till en turismprodukt eller företag utifrån yrkerollsperspektiv
 • skriva rapporten i enlighet med formellt akademiskt format dvs inledning, problemformulering, undersökning, redovisning av resultat samt efterföljande diskussion och sammanfattning
 • redovisa examensarbetet i hel klass för att på så sätt öka, och inte minst fördjupa, kunskapen hos studiekamrater och ledningsgrupp
 • träna opponering och kritisk källgranskning

Hållbar turismutveckling, 15 p

Sverige satsar bl.a på hållbarhet i marknadsföring och som säljargument. I utveckling av svensk turism betonas hållbarhetsfrågan (Swedish Welcome).

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Vara väl insatt i vilka kriterier och styrsystem som gäller för hållbar
  turismutveckling inom näringen
 • Kunna arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån ett kvalitetsäkringsperspektiv. Upprätta policies
 • Känna till och kunna tillämpa internationella standarder, styrsystem samt märkningar. Känna till och kunna tillämpa den svenska kvalitetsmärkningen Swedish Welcome
 • På egen hand och i grupp kunna göra en hållbarhetsanalys med
  åtgärdslista och uppföljning. Diskutera möjligheter och eventuella problem gällande hållbarhet samt aktivt kunna identifiera möjliga lösningar/åtgärder
 • Kunna lägga upp arrangemang för personer med särskilda behov
  (tillgänglighetsturism)

Interkulturella relationer, 10 p

Yrkesrollen bygger på att reseagenten har många internationella kontakter och måste därmed känna till och förstå dynamiken i interkulturellt präglade kulturer. Kunna verka i internationella sammanhang.

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Ha kunskap, insyn och förståelse för interkulturella likheter och skillnader
 • Praktiskt kunna tillämpa den positiva dynamik som uppstår vid
  interkulturella möten och kontakter
 • I framtagandet av turistarrangemang kunna ta hänsyn till interkulturella skillnader och optimera uppdragsgivarens/kundens upplevelse

Internationell turism och svensk besöksnäring, 20 p

Den studerande känna till hur rese- och turismindustrin utvecklats samt
pågående trender.

Målet med kursen är att ge den studerande ett sammanhang för hela
näringen via:

 • Turismens historia och utveckling. Branschkunskap
 • Svaret på varför och hur turistindustrin har blivit en av världen största och snabbast växande industrier
 • Förmågan att se trender och utveckling samt göra framtidsprognoser. Vi fördjupar oss särskilt i den svenska nationella strategin samt hållbar besöksnäring. Vidare en fördjupning i turistintensiva länders erfarenheter som kopplas till LIA.

Koncept – och konceptutveckling, 20 p

I syfte att öka lönsamheten arbetar många företag med konceptutveckling. Syftet är att bättre kunna kommunicera med sin/sina kundgrupper samt att skapa unika produkter. I den här kursen får den studerande läsa sig projektledning i samband med konceptutveckling. Fokus är en ökad kommersialisering, produktförädling och inte minst lönsamhet.

Organisatoriskt sker konceptutveckling oftast i projektform.

 • hur jobbar man strukturerat med projekt
 • hur bygger man upp ett koncept: analys, målgrupp samt innehåll.

LIA 1, 70 p

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Under handledning och under en längre period vara verksam i yrkesrollen
 • Praktisk få insyn i hur branschen fungerar
 • Skapa nätverk

LIA 1 görs med fördel utomlands för att ”importera” kunskap.

LIA 2, 50 p

LIA-perioden är viktigt för att praktisk förstå yrkesrollen. LIAn skall förbereda den studerande för anställning eller eget företagande.

Målet med LIA2 är att den studerande ska:

 • Under handledning och under en längre period vara verksam i yrkesrollen
 • Praktisk få insyn i hur branschen fungerar
 • Skapa nätverk

LIA perioden är tillräckligt lång/omfattande för att den studerande på egen hand skall kunna tillämpa de teoretiska block som ingår i utbildningen. LIAn löper under en längre och sammanhängande period och minst en gång i samband med högsäsongen. På så sätt får den studerande en inblick utfallet av produktionscykeln. LIA 2 görs i första hand i Sverige och skall leda till anställning.

Marknadsföring, försäljning, merförsäljning och E-handel, 40 p

 • Känna till gällande teorier inom marknadsföring samt kunna tillämpa dem utifrån varierande och, för yrkesrollen, typiska scenarier
 • Förstå och kunna tillämpa marknadsföring i olika kanaler och forum
  inklusive sociala medier och online. I kursen ingår att skapa en hemsida samt aktivt jobba med dess innehåll.
 • Kunna göra analyser och ta fram marknadsföringsmaterial
 • Förstå och tillämpa betydelsen av samverkan mellan olika aktörer som en central del i marknadsföringen
 • Aktivt kunna arbeta med mässor och konferenser både som deltagare som delaktig arrangör
 • Jobba med försäljning och merförsäljning utofrån paketering ock koncept.
 • Vara väl insatt i e-handel och hur den bidrar till en ökad försäljning.
 • Använda Google AdWords och Google Analytics

Organisationsutveckling, projektledning och affärsmodeller, 15 p

Den här kursen handlar om att agera professionellt i yrkeslivet utifrån den studerandes egna förutsättningar. Även i samspel med sin omgivning. Organisationsutveckling är viktigt för att skapa en dynamiks organisation med fokus på kund, kvalitet och försäljning. Vi tittar på olika affärsmodeller och nyttan med dem. Hur de påverkar lönsamhet och kundnöjdhet.

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • kunna tillämpa olika organisationsstrukturer utifrån verksamhet och verksamhetsmål
 • Kunna leda en arbetsgrupp
 • Arbeta i projekt i matrisorganisation
 • Ha kunskap om hur gruppen fungerar. Process och dynamik
 • Med hjälp av en personlighetsprofil kartlägga det egna ledarskapet.

Utifrån den undersöka och förstå olika ledarstilar.
Vi studerar grupprocesser och organisatoriska strukturer samt
kommunikation kopplad till ledarskap som bl.a. tränas i form av rollspel. Arbetsrätt ingår även i kursen.

Produktion, paketering, prissättning och Revenue Management, 65 p

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Kunna producera, kalkylera och paketera ett turistarrangemang
  Yrkesrollens fokus ligger i första hand på paketetring och kalkyl samt försäljning och marknadsföring. Viktigt därför att:
 • Förstå hur själva produktsdelen hänger samman med annan paketering för att bättre kunna förstå den slutliga produkten
 • Jobba med kvalitetsuppföljning (olika kvalitetsäkringssystem) och
  optimeringssystem, exempelvis Revenue Management

Säkerhet och beredskap, kvalitetsäkring och kundnöjdhet, 20 p

Resande innebär en risk. Forskning visar att resenärer utsätter sig för
större risker vid resa än i sitt vardagsliv. Att ta hänsyn till säkerhetsaspekten är därför av största vikt i alla typer av turistarrangemang.

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Kunna implementera ett heltäckande säkerhetstänkande i verksamheten/turistarrangemanget/processen
 • Jobba förebyggande med riskanalyser, åtgärdsplaner,
  beredskapsmanualer samt system för uppföljning
 • Hantera plötsliga och oväntade händelser som blir allt vanligare i en
  globaliserad värld
 • Känna till lagar och regler som rör säkerhet och som omgärdar resandet
 • Känna till olika, och för branschen tillämpliga, kvalitetssäkringssystem
 • Ha HLR-utbildning

Kursen går ut på att den studerande aktivt skall kunna välja och implementera olika typer av kvalitetssäkringssystem i syfte att kunna mäta kundnöjdheten. På så sätt kan man fokuserat arbeta med att anpassa produkten utifrån kundgrupp och säkra leveransen i alla steg.